Rejtelyekszigete.blogger.hu

Subscribe to Rejtelyekszigete.blogger.hu hírcsatorna
Frissítve: 30 perc 30 másodperc

Az ufók már a spájzban vannak

2013, július 9 - 08:29

“A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. A Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt.”

/Paul Hellyer egykori kanadai védelmi miniszter/

A fenti idézet kapcsán pontokba szedném a véleményem, az egyre jobban burjánzó UFO jelenségről. Írásom szempontjából bármilyen furcsán is hangozzék, de teljesen mindegy az ufók léte vagy nemléte (egyébként miért ne lehetnének). Arra kérném azokat, akik tovább szándékoznak olvasni, hogy először is próbáljanak megszabadulni mindennemű elfogultságtól ebben az ügyben. Bármit írok ne higgyék nekem el, csak gondolkozzanak el két alapvető kérdésen:

1. Mitől válik egy eget rengető hazugság hitelessé, széles tömegek számára elfogadott ténnyé?

2. Qui prodest, qui bono? – magyarul kinek használ, kinek jó ez, ami a világunkban történik?"

1. Válasz az első kérdésre

Ahhoz hogy valami igazságként, evidenciaként jelenjen meg a köztudatban, ma már az sem szükséges, hogy igazságtartalommal rendelkezzen. Elégséges mindehhez, ha egy állítást, egy tézist, egy nézőpontot kellő hangsúllyal ismételgetünk valakinek. A tömegmédia kiváló, mesteri precizitással felhasznált pszichológiai fegyver, melynek segítségével evidenciaként jeleníthetőek meg és programozhatóak az emberi tudatba hazugságok és ami ennél is rosszabb féligazságok.

A féligazságok a leghatékonyabban ható mérgek, mivel tartalmaznak igazságmorzsákat, melyeket miközben jóízűen fogyaszt a gyanútlan ember, nem veszi észre, hogy ezzel együtt a hazugságot is benyelte.

Ez a legősibb manipulációs technikák része, és hatékonysága felülmúlja a teljes mértékű hazugságokat, mert így sokkal kisebb a lebukás esélye.

Az emberiség jó része manapság a legkézenfekvőbb evidenciaként kezeli az ufók létezését. Nem az a lényeg, hogy vannak-e vagy sem, hanem próbáljuk észrevenni, hogy mire használják fel ezt a témát. Óriási mennyiségű “bizonyíték” hemzseg az interneten írások, képek, videók, személyes élménybeszámolók, kontaktok információnak a formájában. Ezek leellenőrzése természetesen lehetetlen. A manipulációs szándék szempontjából nézve pontosan ez a kívánatos, ugyanis így lehet lebegtetni egy témát. Az emberi elme ugyanis úgy van megalkotva, hogy mindaz, amit valóságnak akar képzelni, azt előbb utóbb valóságnak fogja látni, de ez fordítva is igaz, ha valami nem fér bele a világképébe, akkor azt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és akkor sem veszi észre, ha az a valóság kézzelfoghatóan ott áll előtte.

Ha tehát olyan információval találkozik, mely hitelessége számára ellenőrizhetetlen, akkor a világnézetének megfelelő fiókba teszi azt be, és a hit, vagy a tagadás címkéjét akasztja az illető információcsomagra. A leellenőrizhetetlen információ ott marad az elme egy félreeső fiókjában, és ha újabb és újabb hasonló információk kerülnek melléje, akkor egy idő múlva ha mindezt nem tudatosítja az illető, világnézetének, hitének megfelelő igazságként fogja kezelni az általa soha le nem ellenőrzött információkat. A hit így válik lassan evidenciává. A rossz hírem viszont az, hogy evidenciaként kezelni olyan információcsomagokat, melyek megtapasztalás hiányában nem válhatnak konkrét tudássá bennünk, végzetes kiszolgáltatottságot jelent.

Minden manipulátor jól tudja, hogy a megelőlegezett bizalom, más néven hit minden társadalom alapvető eszköze az információ áramoltatásához. Létünk függhet és függ adott helyzetben, hogy a másoktól ellenőrizetlenül kapott információk, melyeket képtelenek vagyunk ellenőrizni, valóságosak-e vagy sem. Az emberi társadalom működése a kezdetektől fogva egy ősi, megelőlegezett bizalmi körre épült fel. “Aki nem hiszi, járjon utána”. Ez a mondás két dologra hívja fel a figyelmet: az információáramlás alapja a hit, az információ ellenőrzése sok esetben nem következik be, ellenben evidencia szintjére emelkedik. A másik vetület viszont kritikai: ha nem elégít ki a hit – már pedig miért kellene kielégítsen – akkor járj magad utána, hogy leellenőrizd hiteles-e? Ez az a pont, ahol a legtöbben elvérzünk.

**

A világban található információk 99.99%-át melyeket evidenciaként kezelünk valójában SOHA nem ellenőriztük le. A megelőlegezett bizalom, a hit által kerülnek belénk beültetésre. Hányan jártunk a világűrben, hogy megbizonyosodjunk róla, a Föld kerek, de ennél egyszerűbb módon hányan utaztuk körbe? Elhisszük amit képeken láttunk, amit tanítottak nekünk, amit tekintélyes tudósok, szakemberek kijelentenek, és amit ebből kifolyólag mindenki evidenciaként kezel. Félreértés ne essék, nem a Föld kerekségét akarom megkérdőjelezni, csak egy nagyon fontos jelenségre igyekszem felhívni a figyelmet. Az információ tekintélyen keresztüli elfogadására, melyet téves módon tudáskén raktározunk el. A tudás csakis az egyéni megélésből és megtapasztalásból születhet.

Itt jöhet akkor egy fontos és jogos kérdés: hát akkor most már semmibe sem hihetünk? Akkor most paranoiásan féljünk attól, ki akar megvezetni bennünket és ki nem? Hogyan tudhatjuk meg akkor bizonyossággal bármiről, hogy az igaz-e vagy sem?

“Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. Nem hiszi, ez így van maradandón, az úgy van kétségbevonhatatlanul, mert mondták, rótták, kötötték érte az ebet, vagy mert írva vagyon” tartja a táltos hagyomány. Ez az, ami a mai világban miközben agyoninformálnak minket feledésbe megy. De idézhetném a jézusi mondást, mely minden igazságkereső fáklyája lehetne: “Keressétek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket!”

Egyik kijelentésben sem szerepel a hidd el, fogadd el, ne járj utána, ne tegyél erőfeszítéseket az igazság megismerése érdekében. Pontosan ez a lényeg. Ameddig az igazságot tátott szájjal várjuk, ameddig úgy gondoljuk, hogy az igazságot bárki megadhatja nekünk, addig kiszolgáltatottak leszünk. Jó, jó – mondhatjuk akkor – de konkrétan a fenti esetre alkalmazva mindezt, hogyan járhatunk magunk utána annak, ami ellenőrizhetetlen? Mi alapján dönthetem akkor el ezután, hogy bárki valóságtartalmú információt közöl-e velem vagy sem?

Vegyük sorra. Az igazságnak van egy csodálatos tulajdonsága. EGYSZERŰ. Minél bonyolultabb egy magyarázat, minél ködösebb, homályosabb és főleg minél inkább a hitünkre van építve, annál inkább vegyük a fáradságot, és jóindulatúan KÉTELKEDJÜNK benne. Idézek: “A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak.” Miért kellene ezt a kijelentést elfogadjam, elhiggyem? Miért ne – hallom a választ, hiszen magas rangú kormányhivatalnok mondta, végre valaki, aki ki meri mondani az igazságot. Miért kellene minden politikusban gyanakodnom? Nem lehet közöttük is rendes ember, aki belelát a kártyákba, és megpróbálja kiteríteni azokat az emberiségnek? Hogy lehetek ennyire bizalmatlan, ennyire hitetlen?

Kiábrándító a válasz: mert mindez nem hit kérdése. A politikus ha hazudik, ha igazat mond egyetlen dolgot tesz, tudatosan vagy tudattalanul kimondja azt amit sugallnak neki. Így persze úgy tűnik, mintha mindez a saját gondolata lenne, de perdöntő fontosságú ügyekben semmiféle magánvéleményről szó nem lehet. A globalizált világrendben a politika a legalsó szintű fedőintézménye a valódi, rejtőzködő hatalmi elitnek. A második vonal a bankrendszer és a gazdasági rendszer, melyet a legtöbben végcélnak gondolnak. A harmadik védőfal pedig az, amit ma minden divatos összeesküvés-elméletben evidenciaként kezelnek, ezek a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, Szabadkőművesség, Illuminátusok, titkos társaságok és egyéb olyan intézmények, melyek jó részének léte is igen kérdéses, nemhogy leellenőrizhetősége. A svéd csavar mindebben az, hogy ezek a szervezetek részben igenis léteznek, működésük viszont túl van dimenzionálva.

A valódi titkos társaságok ugyanis attól titkosak, hogy TE és ÉN NEM IS HALLHATNÁNK SOHA A LÉTEZÉSÜKRŐL.


Ameddig tehát az emberiség nagy része ezekkel a titkos vagy valóságosan is leellenőrizhető szervezetek állítólagos vagy valós tevékenységének a tanulmányozásával van elfoglalva, addig a valódi bábosok igen jóízűen derülnek a háttérben, és elégedetten dőlnek hátra a Föld nevű bábszínházukban, mivel az emberiség döntő többsége képtelen észrevenni, hogy a hatalom valódi szálai az ő kezükben összpontosulnak.

Összeesküvés-elmélet! – hallom a kritikusokat. Ugyan már, mi a bizonyítékom arra, hogy ez az állítás nem ugyanolyan összeesküvés elmélet, mint azon elméletek melyek sokak számára evidenciaként léteznek? Hogy bizonyíthatom be, hogy mindaz ami látszik valójában csak díszlet, semmi több egy magát elrejteni képes, VALÓS INTELLIGENCIA kezében?

Módszerem egyszerű:

A. Az igazságnak és az igaz tetteknek soha nincs sötétségre, rejtőzködésre szüksége. Az igazság képes megállni a maga egyszerűségével, és kiállni minden próbát, mivel VALÓSÁGOS. Minél ködösebb, minél elvontabb, minél inkább a hitre, a megelőlegezett bizalomra és az aköré épített mitikus, ellenőrizhetetlen mozzanatokra van valamilyen történet felépítve, annál inkább élhetünk az EGÉSZSÉGES KÉTELKEDÉS Isten által belénk ültetett logikájával, és a gyanúperrel, hogy HAZUGSÁGgal, hülyítéssel állunk szemben.

B. Ok-okozat viszony követése, és történeti perspektívába való helyezése. Magyarul semmi nem történik ok nélkül, az okok pedig mindig visszafejthetőek az okozatot megvizsgálva, és annak történeti perspektívába való helyezésével.

Ha bábszínházba megyek, és szórakozni szeretnék, akkor nyilvánvalóan a bábokra fogok figyelni, és nem az érdekel, az előadás miként jön létre. Ám ha figyelmem fókuszát kitágítom, észrevehetem, hogy a bábokon például damil szálak lógnak, és hogy a damil szálak mozognak. Ha kitartóan figyelek, összefüggéseket fedezhetek fel a damil mozgása és a bábok viselkedése között. Ha tovább viszem a logikát, akkor arra is rájöhetek, hogy a damil mozgását valami vagy valaki OKOZZA. Letagadhatom, hogy a mozgás csak akaratlan, esetleges és véletlenszerű, de akkor hogy jöhetne a bábelőadás létre? Ha pedig ezeket képes vagyok összerakni, akkor még egy ugrás, hogy feltételezzem, a damilt valakik TUDATOSAN mozgatják, vagyis jól meghatározott forgatókönyv szerint történik az előadásban minden.

Rendben. Rájöttünk arra, hogy a politika, a pénz és gazdasági rendszer, valamint a titkos és egyéb szervezetek, bizonyos közismerten dúsgazdag és hatalmas irányító családok, vérvonalak valójában egy még nagyobb előadás részei. Rájöttünk arra, hogy az igazi bábos ŐKET IS HASZNÁLJA A SZÍNDARAB HITELESSÉ TÉTELÉRE. Hogy lehet az, hogy az egész mégis hitelesnek tűnik, hogy lehet egy ekkora bábszínházat működtetni úgy, hogy a valódi bábosok ne bukjanak le?

Egyszerűen. El kell érni, hogy minden szereplő aki a dramaturgia része, a saját szerepét teljesen valóságosnak, teljesen életszerűnek és véresen komolynak képzelje el. Hogy ne megjátssza a szerepét, hanem tényleg beleélje magát, mert így lesz az emberek számára valójában HITELES, mivel nincs tudatában annak, hogy őt is csak használják, és hogy a mozgási pályája mások által lett jó előre kijelölve, amin belül persze az ő élete teljesen valóságos, mert tevékenységei valósan motiváltak SAJÁT CÉLJAI ÁLTAL. Vegyünk egy példát: ha a politikai rendszerben egy bábra van szükségem, akkor olyan embert fogok választani, aki egyrészt képtelen átlátni saját függőségét (manipulálhatóság) másrészt a színjáték számára teljesen valódi lesz. Például a hatalmi játszmáért való küzdelem, választások stb. Pozícióba kerülve, viszont csak aszerint a játékszabályok szerint fog tudni játszani, amit az őt hatalomba helyező manipulátor előre kitalált. Ez zajlik ma világszinten, a kormányok a pénzügyi-gazdasági elit akaratának kiszolgálói, a pénzügyi-gazdasági elit viszont nem a piramis csúcsa, a valódi zárókő láthatatlan, és az egy dolláros beszédesen árulkodik is erről. A titkos társaságokat, ultra gazdag családokat, vérvonalakat gondolhatnánk a hamis hierarchia csúcsán állóknak, ám az igazság az, hogy bár ők is valós szereplői ennek a bábszínháznak, de az ő kezeiken is ott feszül a valódi hatalom damilja, aminek az elrejtését ők maguk hitelesítik eljátszott szerepükkel.

**

2. Válasz a második kérdésre

Az ufókérdés nem más mint egy hatalmas globális átverés. Ez az egész bábszínház egyedül a bábosnak jó. A hatalom valódi birtokosának, illetve az emberi faj NAGY HITETŐjének. Mert hitető ez az intelligencia, mely képes elhitetni magáról, hogy hatalommal rendelkezik az emberiség felett. Ennek érdekében rendezte be több évezred gondos munkájával azt a bábszínházat, melyet emberi történelemként ismerhetünk meg. Minden nagyon valóságosnak tűnik benne, azért mert mi emberek a tudatunk fókuszával, annak teremtő erejével ezt az általa kizárólagosnak sugallt valóságot teremtjük benne folyamatosan. A valóság megteremtése pedig tömeges szinten az általa sugallt forgatókönyv szerint megy. Az emberiség elhitte, hogy mindaz ami számra nem látható, az nem is létezhet. Ezzel bezárult az anyag kizárólagosságának az illúziójába, és képtelen észrevenni azt a láthatatlan szellemi erőt, ami a mai világot mozgatni képes. Képtelen észrevenni azt, hogy valójában a NAGY HITETŐ, a bábos is pusztán csak egy szereplője a történetnek, és sikere annak köszönhető, hogy az általa sugallt illúziót mindenki hitelesnek éli meg. Az általa sugallt és az emberi tudatba beültetett hazugságok, programok és képek pedig valóssággá lesznek, a tudattalanul teremtő emberi tudatok segítségével.

**

Mi lehet a cél az ufótéma egyre agresszívabb szellőztetésével?

Egyrészt az, hogy félelmet keltsenek. A félelemben élő ember könnyen vezethető. Másrészt a probléma-reakció-megoldás jegyében ez is egy olyan probléma generálása épen, amire a megfelelő reakciót várják az emberektől, hogy aztán a hisztéria legmagasabb pontján, előállhassanak a megoldás ígéretével. Az alábbi természetesen csak FIKCIÓ, de játsszunk el a gondolatokkal. Adva van tehát a probléma: a földönkívüliektől való félelem, akik beavatkoznak életünkbe, manipulálnak minket, és már lassan – akár az oroszok a “Tizedes és a többiek” c. filmben, “az ufók már a spájzban vannak”. A cél, hogy egyre több ember kezdjen rettegni, az esetleges ufó inváziótól. Erre majd a kellő időben válaszként, megoldásként felállítható globális költségen egy “csillagháborús” világhadsereg, ultra-szuper műholdas és egyéb megfigyelő rendszerrel. Ami persze nem a nem létező földönkívüli invázió ellen fog szolgálni, hanem az ellen az emberiség ellen, aki ráadásul “önként” és dalolva fogja majd követelni kormányaitól, hogy egyesüljenek, egy nagy szövetségbe, hogy megvédhessük a Földet. Ez a terv a világkormány felállításának is a része lehet. Eddig a fikcióval.

Reálisan viszont a legrosszabb esetben – és ehhez csak józan paraszti ész kell hogy belássuk – már az is tökéletes “profit”, ha egész egyszerűen az emberek erre a szegmensre fogékony része nem a saját életével foglalkozik, hanem az eget kémleli szüntelen, miközben folyamatosan fantáziál és retteg. A média hemzseg az ufók isteni szerepét taglaló “tudományos” sorozatoktól kezdve az ufós katasztrófafilmekig, melyek nem mások mint képek, az emberi elme programozására. Aki pedig folyamatosan retteg és az elméjébe programozott rémképeket teremti tudattalanul is meg, az előbb utóbb találkozni fog azzal a valósággal, amitől rettegett. Csak azt nem fogja majd felismerni, hogy ez a valóság az ő teremtésének IS a műve. “Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!” Ősi, egyszerű bölcsesség, ismerős ez? Természetesen nem csak a rossz földönkívüliek léteznek, hanem a “jófiúk”, akik viszont egyébre sem várnak, mintsem hogy kimentsenek minket a gonosz földönkívüliek karmai közül, és elrepíthessenek minket pompás űrjárműveikkel. Hogy hová és minek? Az lényegtelen, csak innen el.

Kérdezhetnénk, hogy mindez amit leírtam miért lenne különb, mit bármely összeesküvés-elmélet? Nem arra szolgál, hogy megint egy újabb ellenségképet teremtsen, és levegye az emberek, vagy a tudatosulók válláról az egyéni felelősséget?

Amit leírtam, az saját megtapasztalásaim és megfigyeléseim eredménye. Hitelesíteni semmi egyébbel nem tudom, és nem is szándékszom ezt. Nincs semmiféle igényem arra, hogy bárkit meggyőzzek minderről, vagy hogy kizárólagos igazságként tüntessem fel mindezt. Egyetlen céllal íródott le, hogy hátha segít a dolgok egyéni továbbgondolásában, az önálló, felelős valóságlátás formálásában, tudatosításában azoknak, akik visszaigazolásra vágynak ebben a témában. Csak azok számára lehet visszaigazolás ez – akár részben akár egészben – akik a saját útjukon eljutottak hasonló felismerésekre és következtetésekre. Mások számára mindez nem lesz több, mint egy újabb összeesküvés-elmélet.

igazsag-hazugsag

Nincs szándékomban a NAGY HITETŐre kenni saját, egyéni felelősségünket. Ő játssza a szerepét. A mi feladatunk a tudatra ébredés ebben a történetben. A tudatosodás belső igényét viszont senki nem plántálhatja belénk el. Az igazság keresésének olthatatlan vágyát és szomját ha nem próbáljuk a valótlanságok és az önámítás vizével oltani, akkor előbb-utóbb megízlelhetjük az igazság vizét. Akkor előbb utóbb megadatik nekünk is a LÁTÁS tudása, a nézés mellé. Ehhez viszont nem a hazugság kényelmes és széles autósztrádája vezet, hanem az igazság szűk, rögös, kevesek által járt ösvénye. Szakadékok, és mélységek, önmagunk árnyai, félelmei, kételyei várják azokat, akik az igazság ösvényét választják. Az Igazság Ösvénye az önismeret sűrű erdején, mély, hallgatag völgyein, meredek szurdokain és szédítő hegycsúcsain keresztül vezet, melyen csak akkor juthatunk át, ha képessé válunk meghalni azért, hogy a saját igazságunk helyébe újjászülethessen bennünk, az EGYetlen Igazság: a Szeretet.

a MÁSik TE / F.J.T."

http://blog.fazekas.info/2013/06/25/az-ufok-mar-a-spajzban-vannak/

Kategóriák: UFO

Éhség és szomjúság: a két legfontosabb globalista fegyver

2013, július 8 - 15:25

A jelenkor eseményeit tisztán látó emberek fejében nem kétséges, hogy a globalista elit úgy az emberiség 90 százalékától szeretne megszabadulni, amiről számos egyéb megnyilatkozás mellett a Georgia államban található kőtáblák is tanúbizonyságot tesznek. Könnyen lehet, hogy ezt egyáltalán nem egy hatalmas, kataklizmikus esemény által egy csapásra kívánják elérni. Sokkal inkább a már most is folyamatban lévő, lassú, de biztos módszerekkel.

Ezek az események, mint például az élelmiszer- és vízhiány, nemcsak a harmadik világban tapasztalhatóak, de az Egyesült Államokban is elindultak.

John F. Kennedy megpróbálta figyelmeztetni a népet és tudjuk mi lett az eredménye. Mára igen híressé vált „titkos társaságok” beszédében a globalisták által elindított, manapság tapasztalt veszélyekre figyelmeztette az amerikai sajtót és népet. A több mint 50 éve elhangzott szavak, ma nagyobb jelentőséggel bírnak, mint valaha:

„A „titkosság” már önmagában összeegyeztethetetlen egy szabad és nyitott társadalommal. Mi, a nép, természetünknél fogva és történelmileg is ellenezzük a titkos társaságokat, a titkos esküket és titkos eljárásokat.

Ma egyetlen hadüzenet sem történik a hagyományos módon, legyen bármily kemény és ádáz a küzdelem. Az életvitelünket támadták meg.

Egy monolitikus és kegyetlen összeesküvés állt össze ellenünk, ami elsősorban titkos eszközökkel próbálja kiterjeszteni befolyását. Megszállás helyett beszivárgással, választások helyett felforgatással, szabad választások helyett megfélemlítéssel, nappal bevetett hadsereg helyett éjszakai gerillatámadásokkal.

Ez a rendszer hatalmas emberi és anyagi forrásokat sorakoztatott fel, egy szorosan felügyelt és rendkívül hatékony gépezet felépítésére, ami elegyíti a katonai, diplomáciai, titkosszolgálati, gazdasági, tudományos és politikai műveleteket.”

/John F. Kennedy/

Annakidején, a 60-as években, valószínűleg nem túl sokan értették, hogy kikről is beszél Kennedy. Ma viszont egyre több ember számára egyértelmű, hogy azokra a bennfentes nemzetközi bankár családokra utalt, akik a világ nagy részét irányításuk alatt tartják.

Gyengéd halál

A globalista elit két elsőszámú tömegpusztító fegyvere manapság az éhség és a szomjúság. Vajon a globális élelmiszer- és vízhiányok szándékosak vagy egyszerűen a fél világnak nincs szerencséje? A legpozitívabb szemlélet szerint a globalistákat egyszerűen nem érdekli, hogy mi történik az emberiséggel, a legrosszabb és egyben a legvalószínűbb forgatókönyv szerint viszont tényleg meg akarnak szabadulni a világ lakosságának nagyobbik felétől.

A vagyon újraelosztásának következményei

Az elmúlt 20 év során a felső 1 százalék 60 százalékkal növelte bevételeit. Ezzel szemben a globális szegénység mindenkori mélyponton van. Az elit azt próbálja elhitetni a világgal, hogy hihetetlen vagyona a közjavát szolgálja, mivel a tömegekhez is csurog belőle valami munkahelyek formájában. A globális gazdasági adatok nem ezt mutatják.

A Föld lakosságának csaknem fele, több mint 3 milliárd ember kevesebb, mint napi 2,5 dollárból (550 Ft) él, 1,1 milliárd ember pedig nem jut tiszta vízhez.  Naponta 22.000 gyerek hal meg a víz által terjesztett betegségek vagy az alultápláltság miatt. A média úgy állítja be mindezt, mintha bizonyos területeken ez lenne a dolgok rendje.

Az év elején az Oxfam International felháborodottan írt a világ 100 leggazdagabb milliárdosának nettó 240 milliárd dolláros bevételéről 2012-ben. A szervezet kiadványában leírta, hogy ez a bevétel négyszer több, mint amennyiből a szegénységet fel lehetne számolni a világon.

„Nem színlelhetjük többé, hogy néhány ember vagyonának növelése a tömegek javát szolgálja. Túlságosan sokszor éppen az ellenkezője igaz.” – Jeremy Hobbs, az Oxfam International ügyvezetője

Mesterséges hiányok a bolygó irányítására

Al Gore, Soros György, Barack Obama és a globális elit többi talpnyalója azt hirdetik, hogy bolygónk túlnépesedett, aminek egyenes következménye a tömeges éhezés.

A globalisták éppen ezért a népességcsökkentést javasolják megoldásként az éhezés felszámolására. Vajon mennyi alapja van ennek a megközelítésnek? Valóban túlnépesedett a Föld? Az igazság az, hogy ez korunk egyik legnagyobb hazugsága, amit kitartóan próbálnak elhitetni minél szélesebb körben.

A világ elegendő ételt termel minden ember ellátására. Ma 17 százalékkal több kalória jut minden emberre, mint 30 évvel ezelőtt, pedig a népesség azóta 70 százalékkal emelkedett. A legfrissebb becslések szerint minden emberre napi 2720 kcal jut. Az egyik legnagyobb probléma jelenleg, hogy sok ember nem rendelkezik annyi földdel, amin megtermelhetné saját szükségleteit és esetleg bevételt is termelhetne, illetve több milliárd embernek nincs elég pénze arra, hogy mindennapi betevőjét megvehesse. Más szóval, a globalista agytrösztök szójárásával élve „a jelenlegi vagyonkülönbségek és a vagyon helytelen elosztása fenntarthatatlan”.

Mesterséges hiányok

A Földnek nem a túlnépesedés vagy az élelmiszerhiány a problémája, hanem a túlzásba vitt felhalmozás. A bajt sok esetben szándékosan idézik elő, máskor pedig a vagyon átrendezésének eredményeként jön létre. Nem az étel az egyetlen kritikus fontosságú forrás, amit visszatartanak, pedig szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre állhatna minden embernek. Elegendő vízhez is mindenki hozzájuthatna. Ez egy másik alapvető forrás, amit visszatartanak.

Létezik már olyan technológia (Egy példa: ivóvíztermelő óriásplakát), amelynek segítségével véget lehetne vetni a tisztavíz hiánynak, ezeket a technológiákat azonban szándékosan visszatartják azoktól, akiknek leginkább szüksége lenne rá.

Day or night, the billboard's electric systems harvest humid air to produce filtered drink...

Diagram showing how the system works A vízhiány, mint fegyver

Vízből is elegendő mennyiség áll rendelkezésre az egész emberiség számára és az új technológiáknak köszönhetően ez tiszta vizet jelenthetne.

A Texasi és a Marburgi Egyetem kémikusai például egy olyan apró elektromos eszközt fejlesztettek ki, amivel egyszerűen ki lehet vonni a sót a tengervízből. A módszerhez egy közönséges, mindenhol kapható elemen kívül másra nincs szükség.

Az eljárás olcsó, hatékony és mindenki számára elérhető lehetne.  A globalisták gyorsan rájöttek a találmány jelentőségére és felvásárolták a szabadalmat, majd az IMF irányítása alá helyezték. A víztisztítási és sóeltávolítási eljárások használata a Világbankon és a Valutaalapon keresztül bevált eladósítási módszerré váltak.

A technológia több gazdaságilag leigázott országban is Damoklész kardjaként lóg a kormány és a nép felett a hihetetlenül magas költségek miatt. Amikor például Bolívia megállapodást kötött a Világbank közvetítői szerepét betöltő Bechtel céggel az ország ivóvízellátásának javítására, az eredmény katasztrofális lett. A folyamat részeként a Világbank számos uzsorakölcsönt nyújtott a bolíviai kormánynak a vízellátási infrastruktúra modernizálására. Amikor kiderült, hogy a kormány nem tudja visszafizetni a kölcsönöket (ahogyan azt nyilván előre látni lehetett), követelték a drákói biztosíték záradékok életbe léptetését.

A bolíviai nép, amely napi átlag 6 dollárból él, kénytelen volt a korábbi négyszeresét fizetni a vízért. A Világbankkal kötött szerződés megtiltja a bolíviai állampolgároknak az esővíz gyűjtését vagy az irrigációra használt víz újrahasznosítását a földek ismételt irrigálására. Meglepődünk, hogy ezek a lépések víz és élelmiszerhiányhoz vezettek?

Miért fontos?

Sajnos sok emberben él az „itt ilyen nem történhet” mentalitás. Sajnos azonban ugyanezek a törekvések az Egyesült Államokban [Magyarországon és számos nyugati államban is] megfigyelhetőek. Colorado államban például hasonló, rendkívül káros, az ENSZ Agenda 21 elveit követő törvényi változtatások történtek. Az esővíz gyűjtése például már tilos. Ezeknek a törvényeknek az elfogadása óta számos másik állam indult el hasonló irányba. (Az esővízgyűjtésért elítélt férfi)

A végeredmény pedig az élelmiszerárak és a víz árának emelkedése, ami egyre több ember számára teszi megfizethetetlenné az alapvető szükségleteket.

Az Egyesült Államokban gőzerővel folyik a víz privatizációja, hogy eredményeképpen a harmadik világhoz hasonló mesterséges víz és élelmiszerhiányt teremtsenek, és ezáltal elpusztítsák az ország gazdaságát.

Forrás:http://idokjelei.hu/2013/07/ehseg-es-szomjusag-a-ket-legfontosabb-globalista-fegyver/

Kategóriák: UFO

Ha nem tudod eltitkolni, akkor urald

2013, július 8 - 14:22

Valami van a levegőben. Ma már jellemzően UFO-k, ugyanakkor a tapintható feszültséggel egy időben történik valami, amit több kultúrában is előrevetítettek a bölcsek, és amit leginkább ébredésnek, vagy korszakváltásnak nevezünk.

Tény, hogy nagyjából az ezredforduló óta robbanásszerűen nyílik az emberiség tudata, erősödik a szembenállás a megtanult dogmákkal szemben. Új világkép, új értékrend, és új tudás van kibontakozóban.

Ahogy Obama elnök egyik tanácsadója mondta: " Úgy száz évvel ezelőtt könnyebb volt megváltoztatni százmillió ember véleményét, mint megölni százmillió embert. Ma könnyebb megölni százmillió embert, mint a véleményüket megváltoztatni."

Azt, hogy miben áll ez a változás, egyre többen látjuk körvonalazódni. Hasonló következtetésekre jutunk, ami alapvetően abból adódik számomra, hogy átgondoljuk a dolgainkat. Nem csupán azért állítunk valamit, mert jól hangzik, vagy mert mások is mondogatják, hanem azért, mert valamilyen megmagyarázhatatlan, már- már titokzatos késztetés hatására átgondoltuk mindazt ami történik.

Hogy mi történik most, azt számtalan formában el lehet magyarázni, és valószínűleg mindegyik magyarázat a maga nemében helytálló, én azonban most is, mint mindig, azt mondom, itt az ideje annak, hogy elkezdjünk életszerűen gondolkozni. A hétköznapjainkon keresztül vizsgálni ezt a változást. Miért tartom ezt fontosnak?

Az elmúlt pár ezer évben hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy a tudást bonyolultnak minősítettük. A tudás, amit keresünk biztosan nagyon összetett, nehezen érthető. Így aztán a különböző vallások azt mondják, ez a tudás istené, ami ember számára elérhetetlen. A tudós társadalom sem működött másképp. Folyamatosan azt a képzetet keltették, hogy tudni ugyan lehet, de ahhoz nagyon nagyon sokat kell tanulni, és persze ne feledjük, a tanulás sok pénzbe is kerül.

Persze nem teljesen igaz ez, hiszen egy ideje már világossá vált, hogy a történelmünkben több titkos társaság is működött. Ilyenek a szabadkőművesek, az illuminátusok, vagy a mostanában oly sokat megemlített Bilderberg csoport. Ezek a társaságok tudtak, és tudnak valamit, amit az emberek többsége nem, és ezeknek a csoportoknak a ténykedését mindig is körüllengte egyfajta misztérium. Vajon mi történhet ott, vajon mit tudhatnak ők, amit mi nem?

Bármelyik irányból is közelítem meg a kérdést, ugyanoda lyukadok ki. A tudás misztikus, nehezen érthető, és nem mindenki számára adott. De mi van akkor, ha szakítunk ezzel a dogmával is, és kimondjuk hangosan, minden lelkiismeret furdalás nélkül, hogy a tudás egyszerű?

Hogy csupán azért nem látjuk át világunk működését, azért nem vagyunk képesek most már megoldani a legalapvetőbb gondjainkat sem, mert tudatunkat, és hitünket átszövi ez a tévképzet, miszerint tudni bonyolult dolog.

Mi van akkor, ha a tudás nagyon is kézenfekvő, és bárki megértheti, és jobbat mondok, csupán azért nem találtuk eddig, mert mindig is itt volt az orrunk előtt. És mi ahelyett, hogy a kézenfekvőt néztük volna, vagy egy távoli istenben kerestük, vagy a végtelennek tűnő világűrben távcsövekkel kémlelve az eget, máskor mikroszkópokkal az atomokat részekre szedve.

De történt bárhogy is, egészen mostanáig a tudás valahol a távoli messzeségben, vagy a mélyben kerestük. Tettük bárhogy is, annak a lehetőségét teljesen kizártuk, hogy mindaz amit keresünk, csak épp ki nem böki a szemünket.

A dogmákat manapság felváltották a tanfolyamok. Ezoterikus, vagy az új világképet hirdető előadásokon elmerülhetünk a kvantumfizika rejtelmeiben, a szimbólumok erejében. Nem állítom, hogy ezek haszontalanok, ugyanakkor még ezekkel kapcsolatban is ott van bennem az az érzés, ami eddig is ott volt. Sokat kell tanulni, és nem értheti meg mindenki.

Legyen tehát a kiindulási pont innentől kezdve ez, a tudás egyszerű, és mindenki számára, így számodra, és számomra is adott. Mi lehet hát a kulcs a teljesebb megértés felé?

A saját életed, az az élet, amit nap mint nap megélsz, és amiről eddig azt gondoltad, független a világban végbemenő változásoktól. Csupán érdemes felismerned, hogy a saját életed tökéletesen leképezi az emberiség történelmét. Hogy amit te "kicsiben" megélsz, az megy végbe "nagyban" az emberiség szintjén is. A tudás, amit keresel ott van a saját életedben, a hétköznapjaidban, csupán fel kell ismerned a kapcsolatot önmagad, és minden más között.

Milyen következtetéseket lehet levonni, ha így futunk neki a kérdésnek? Mondjuk azt, hogy innentől kezdve magadtól is megérthetsz mindent? Felismerheted a mostani változás lényegét anélkül is, hogy hosszasan gyötrődnél különféle tanfolyamokon?

Meggyőződésem, hogy igen. Eljött az ideje annak, hogy a józan eszedre, a saját megérzéseidre hallgass. Ez nem zárja ki azt, hogy másokat is meghallgassunk, de kizárja azt, hogy meg lehessen téged dumálni.

Van saját életed, van saját személyiséged, és van saját véleményed. Mindez nem véletlen. Különbözőségünk nem konfliktusforrás, hanem az élet sokszínűségének része. Személyiséged az élet nevű kirakós játék egyik darabja. És ha a saját személyiségedet divatos irányzatok mögé bújtatod, akkor elvész. Minél többen fedjük fel saját személyiségünket, annál több kirakós darab válik láthatóvá, míg végül összeáll a kép. Önmagad eltitkolása okozza az összes többi titkot az életünkben.

A hétköznapok unalmasak. Szerintem pedig rettentő izgalmasak, mert azokban van minden tudás. Nem istenben, nem távoli csillagokban, és még csak nem is az atomokban. Nincs más dolgunk, mint felfedezni a hétköznapok tudományát, és élni az életet...:)

 

Forrás:http://www.thesecret.hu/blogok/egy-ugyanaz/ha-nem-tudod-eltitkolni-akkor-urald

Kategóriák: UFO

UFO-napra ébredtünk!

2013, július 3 - 17:31

Aki azt hiszi, hogy mi vagyunk az egyedüli értelmes lények a Földön, és nincs is itt (és nem is volt) rajtunk kívül senki más, azt javaslom, hagyja abba az olvasást. Meggyőzni az ellenkezőjéről nem is akarok, és nem is tudnék senkit.

Már több kormány szorgalmazta, nyissák ki az X-aktákat, és egy-egy sci-fi film megnézése is csak igazolja legbelül a gyanút, (legyünk őszinték), hogy nem vagyunk egyedül. A mai rohanó ipari forradalmakkal teli világban ugye senki nem hiszi, hogy 1969 óta nem járt ember a Holdon…Ez mind nagyon szép, csak nem tudom, vajon megértünk-e már erre a bejelentésre? Képesek lesznek-e ezt az információt az emberek kellőképpen feldolgozni? Gondoljunk csak az idős emberekre, akik még templomba járnak rendszeresen, szívrohamot kapnának, ha kifelé jövet egy nagy társaság földönkívülivel kéne találkozniuk.

Azon felül, hogy mindenki igényt tartana (nem tudom, milyen jogon) sokkal fejlettebb tudományos téziseikre, gyógyító technikáikra. Az emberi gyarlóság, hogy azonnal követelőzni kezd, genetikai hibánk. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy mi voltunk itt előbb!

Ősembernek számítunk, mert amíg a humanoid öli a másikat, az állatok kínzása még mindig elterjedt, a Földet szennyezzük, és a végét járja, addig vajon megérdemelnénk-e, hogy ezek a lények értelmes, intelligens, vitaképes tárgyalófélként tekintsenek ránk?
Hiszen egymást öljük, a világbéke még nem kecsegtet az eljövetelével, pedig minden ember erre vágyik. A kábítószer, a fegyverkezés, és az olajüzlet mozgatja primitív világunkat, nem az emberi érzések, a lélek felemelkedése, és az összefogás. Pedig nagyon itt lenne az ideje!


Aki mégis kíváncsi, kérem, lépjen fel az FBI honlapjára, a keresőbe írja be, hogy „roswell”, és hozzáférhetnek az eredeti UFO aktákhoz, amelyeket már 3 éve nyilvánosságra hozott az FBI.


Igen, lezuhant egy azonosítatlan repülő tárgy, és volt benne két nem földi eredetű humanoid. Nevek és címek feketével kihúzva.

Az oroszok néhány hónapja felszólították Amerikát, hogy közölje minden földönkívüli tevékenységgel kapcsolatos aktáit, különben ők fogják ezt megtenni. (mai napig nem értem, miért várnak, és miért nem teszik)

A Földönkívüliek (ha egyáltalán Földön kívüliek, és nincsenek ők is itthon) létezését már hivatalosan is bejelentették. A bejelentés a következő volt: A Földet évezredek óta látogatják idegenek és a Földet irányító háttérhatalmi erőkben részt vesznek. (vajon elősegíthetik-e a békét is?)

Állítólag legalább 4 ismert földönkívüli faj él a földön, melyek valószínűleg eltérő szándékokkal élnek itt. (milyen szándékokról beszél?) Elmondta Paul Hellyer volt kanadai védelmi miniszter , hogy tudomása van arról is, hogy legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. Ezután rátér arra, ami minket is közvetlenül érint, és része a körülöttünk felépített teljes megtévesztésnek, magának a Matrixnak, melynek a lebontásában sok-sok igazságkutató ember részt vesz.


„Nekünk már nem újdonság, – de sok ember még mindig nincsenek sokan tisztában azzal – , hogy a Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság (Trilateral Commission), a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat még az emberiség előtt.”

Nagyon sok módja van, ahogy az UFO napot ünnepelik, dokumentumfilmeket néznek, megbeszélik a barátaikkal annak a lehetőségét, hogy igenis léteznek UFO-k, és az idegen élet.


Az első World UFO Napját 2001-ben ünnepelték.

Miért ünnepli a világ UFO napot?


Az első és legfontosabb oka az, hogy felhívja a figyelmet mások számára is, hogy kétségtelenül léteznek az azonosítatlan repülő tárgyak, és intelligens lények a világűrben. Szintén ez a nap arra való, hogy ösztönözze a kormányokat, hogy osszák meg tudásukat mindenkivel a megfigyelések tükrében.


Az Egyesült Államok kormányából a kiszivárgott exkluzív információkat a katonai osztályoktól kapták meg. A téma még mindig kíváncsivá teszi a Roswell incidenst 1947-ben, amikor egy UFO zuhant le Roswell Új-Mexikóban.

Az is a cél ezen a napon, hogy ismert legyen az UFO nap, a nagyobb közönség számára.is. Osztozni szeretnének tényszerű és hasznos információkról, maradjon ki a spekuláció, amennyire az csak lehetséges. Igyekeznek tájékoztatni folyamatosan az embereket, mindenről. A fő elképzelés az, hogy világméretű ünnep legyen, és hogy az emberek tudatában az UFO jelenség legyen evidens. Láttatni szeretnék a jövőt, amelybe az UFO kérdés már a mindennapi életünk része.

Az ünnepben sokan vesznek részt, a teljesség igénye nélkül Németország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, és még Hong Kong-Kína, Dubai, Dél-Afrika, Oroszország, USA, Kanada.

Aki nem tud ott lenni, a szervezők azt kérik, hívják földönkívülieket meditáció, gondolat, vagy más módon a szeretet erejével kommunikációra.
Nagyon szép elképzelés, bár felnyitnánk a szemünket, felébrednénk végre, és ugyanezt meg tudnánk tenni egymással is, különösebb világnap nélkül.

Forrás: http://www.harmonet.hu/ezoteria/66491-ufo-napra-ebredtunk!.html&harmo=757607

Kategóriák: UFO

10 kérdés és válasz Paul Hellyer “magas szintű ufóbejelentéséről”

2013, június 30 - 09:12

“Megtörtént a magas szintű bejelentés a földönkívüliek és a nemzetközi háttérhatalom létezéséről” – ígéri egy magyar felirattal is terjedő videó.

A felvétellel kapcsolatban többen is kérdeztétek, mit lehet tudni és mennyire kell komolyan venni az előadót. Lássuk előbb a videót, aztán a kérdéseket.

Tényleg miniszter volt Paul Hellyer?

Igen. Az 1923-as születésű Hellyer változatos karrierjébe a hatvanas években egy kanadai védelmi miniszteri szék, majd egy miniszterelnök-helyettesi pozíció is belefért.

Mióta foglalkozik ufókkal?

Saját bevallása szerint már védelmi miniszter korában kapott jelentéseket földönkívüliekről, de akkor még nem volt ideje foglalkozni velük. A kanadai St. Paulban 1967-ben létrehozott ufóleszállóhely felavatására viszont már akkor sem sajnálta az időt. Aktív prédikátorkodást ufótémában 2005 óta végez.

Akkor miért csak most kapták fel?

Felkapták már korábban is, de most éppen egy májusi, volt amerikai kongresszusi képviselők által vezetett, idegen civilizációk földi jelenlétét vizsgáló közmeghallgatáson előadott beszéde kapcsán került újra előtérbe. Előadásában egyszerre állt ki amellett, hogy a világnak meg kell ismernie a földönkívüliek titkát, és mondott olyanokat, hogy “tud egy-két olyan dologról, ami nem biztos, hogy nyilvánosságra hozható, talán majd egyszer.”

Mit állít Hellyer a beszédében?

Nagyon röviden: mindenfélét. Kicsit bővebben kifejtve: megpróbálja elfogadtatni a világgal, hogy a Földön különböző céllal különböző földönkívüli fajok nyüzsögnek, több száz, ha nem ezer éve. Azért lenne fontos szerinte felfedni ittlétüket, mert a nálunk fejlettebb civilizációktól sokat tanulhatnánk, ami fontos lenne fennmaradásunk szempontjából.

Kik nem akarják ezt a fejlődést?

Hellyer szerint ugyanazok az érdekszövetségek, amelyek a sorsunkat irányítják. Vagyis: a Cabal, amelynek tagjai többek között a Bilderberg-csoport, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell és különböző hírszerző szervezetek. Céljuk egy világkormány létrehozása, ami “Mr. Rockefeller” szerint állítólag jól halad.

Mi a véleménye a tudomány ufóálláspontjáról Hellyernek?

Stephen Hawking különösen a bögyében van, amiért a világhírű fizikus szerinte mindenféle tévinformációkkal rémisztgeti az emberiséget a földönkívüliekről (többek között azzal, hogy félnünk kell tőlük, mert ha ránk találnak, akár el is pusztíthatnak minket).

Mi a teendő Hellyer szerint?

Hellyer paradigmaváltást hirdet: küzdeni kell a globális felmelegedés ellen, ki kell alakítani egy igazságos és fenntartható bankrendszert, és békében és harmóniában kell élni a földi és égi szomszédokkal.

Miért nem tudom követni Hellyer gondolatmenetét?

Túl azon, hogy összeesküvés-elméleti klisékkel telepakolt előadásában Hellyer maga is el-elkalandozik az ufótémától, az is nehezítheti a kilencperces videó értelmezését, hogy ez egy vágott anyag. Mondhatjuk azt is, hogy szerencsére, mert az eredetihúsz percnél is hosszabb felszólalásában Hellyer mindenféle könyvekből idéz még, amikben úgy elmélyül, hogy a meghallgatásvezető elnöknek kell figyelmeztetnie ideje lejártára.

Ez most akkor végre egy hivatalos kinyilatkoztatás a földönkívüliekről?

Csak azért, mert Hellyer védelmi miniszter volt a hatvanas években, a most 90 éves egykori politikus kinyilatkoztatása nem sokkal hivatalosabb annál, mint amit Pataky Attila vagy Nemere István adna elő ufó témában.

Mennyire lehet Hellyert komolyan venni?

Annyira, amennyire a fent idézett gondolatok alapján az elmélet komolyan vehető. Kevésbé szigorú szkeptikusok Hellyer teóriájában pár pozitívumot is felfedezhetnek: ez legalább egy olyan összeesküvés-elmélet, amely tartalmaz néhány olyan célkitűzést, amelynek megvalósítását – a globális felmelegedés megállítását, a fenntartható fejlődést és a békét – talán senki nem bánná.

 

Forrás: http://www.urbanlegends.hu/2013/06/paul-hellyer-kanadai-miniszter-ufo/

Kategóriák: UFO

Alanyi jog az élethez már nem elméleti kérdés

2013, június 22 - 16:45

Írta: Spirituális UFO-kutató

Bizonyára nem mondunk senkinek új dolgot azzal, ha megállapítjuk : világunk eseményei nagyon felgyorsultak.

Az alapvető változások, Földünk és társadalmának globális átalakulása, melyek buvópatakként - minden média-csend és akadémiai szintű módszeres hazudozás ellenére - a nyolcvanas évek óta zajlanak, most már mindenki számára jól láthatóak és tapasztalhatóak! ( Azonban ne felejtsük el: ez a "mindenki" most még csak a földi emberiség 1%-át jelenti, vagyis kb. ennyen ébredeznek spirituálisan, a többiek pedig vagy még alszanak, azaz a régi társadalmi mátrixot érzékelik az egyetlen realitásnak, vagy tudatosan harcolnak a változás ellen - ám minden alapvető változáshoz elég 1% is a morfogenetikus terek "századik majom-effektusa" miatt! )


És ennek a felgyorsult tudati fejlődésnek köszönhető, hogy 2013-ra végre közbeszéd tárgya lett, legalábbis az ébredezőknél, pl. az alapjövedelem kérdése is. Azaz legalább a szellemi keresők tudati szintjén végre meg merték kérdőjelezni egy olyan szent tabuként kezelt "közgazdasági" témát, melyről eddig a közönséges embernek még álmodni sem lehetett, ám most már az ébredező értelmiség is kezd kiállni az alanyi jogú alapjövedelem bevezetése mellett. ( Kockáztassuk meg : a következő még nagyobb tabu-döngetés - a pénz elvetése mellett - az általános tankötelezettség megkérdőjelezése lesz! )

Látható tehát, hogy ezek az örvendetes tudati változások - melyek eddig ilyen gyors ütemben sem az emberiség, sem a világegyetem történetében még nem fordultak elő -, hogy hozzák egyenként felszinre azokat a testvérbolygóinkon már időtlen idők óta bevezetett galaktikus alapértékeket, melyek minden magasan fejlett társadalom alapját képezik.

Annak ugyanis, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, és a megoldásokon sem kell sokat "agyalni", hanem csak rá kell hangolódni azokra kozmikus eszmei gondolatformákra, melyek már számtalan bolygó számtalan civilizációjánál segítettek azon válságos fejlődési pontnál, mikor egy adott humanoid közösségnek át kell lépnie az ego- vagy testtudatból a lélek- vagy szeretet-csoporttudatba.


Az aktualitás pedig, amiért ez a cikk született, egy e-mail, melyet ma kaptunk. Ebben az elektronikus levélben ez állt :

 

"Egy okos amerikai közgazdasági professzor egyszer kijelentette, hogy ő soha nem buktatott meg egy hallgatót sem , de a közelmúltban megbuktatott egy egész osztályt.

Miért? Azért, mert az osztály kitartott amellett, hogy az "Obama care" szociális program nagyon is jól működik. Nem lesz tovább szegény, sem gazdag, sőt, mindenki egyenlő alapon fog élni és fogja érezni majd magát.

A professzor azt mondta, OK, próbáljuk ki a tervet és majd meglátjuk kinek lesz igaza. Mától fogva mindenkinek az osztályzatát csak összeadjuk és egy átlag osztályzatot fog kapni mindenki a végén. Jó? Így majd meglátjuk kinek lesz igaza a végén. Mindenki az osztályban beleegyezett. A legjobb az 5-ös és a legrosszabb az 1-es osztályzat lesz.

Az első teszt után mindenki 4-est kapott. Így azok, akik tudtak, mert sokat tanultak, reklamáltak, viszont aki kevesebbet tanult, az meg örült az osztályzatnak.

A második teszt alkalmával a hallgatók, akik az első esetben keveset tanultak, még kevesebbet tanultak, és akik először sokat tanultak, úgy gondolták, hogy akkor ők minek igyekezzenek es ők is kevesebbet tanultak. Így a második teszt eredménye csak egy elégséges 2-es lett.

A harmadik teszt után mindenki elégedetlen volt, mert mindenki kevesebbet tanult és mindegyik a másikakat okolta az alacsony eredményekért. Tehát senki nem volt megelégedve és mindenki megbukott.

Ekkor a professzor azt mondta nekik, hogy a szocializmus ugyan ilyen módon alapszik és azért fog az is megbukni . Mert ha a jutalom elég nagy, a szorgalom is nagyobb, hogy valaki sikeres legyen. De ha egy kormány elveszi a jutalmat az igyekvőktől, hogy a lusta is jól járjon, senki nem fogja törni magát, ha ő azért kevesebbet kap."

Majd utána öt pontban össze van foglalva ennek a közgazdász professzornak a tézisei, melyeket az e-mail küldő jó barátunk rögtön kommentált is ( kiemelve a hozzá fűzött megjegyzéseit piros színnel ) :


1. Nem lehet a szegényeket sikeressé tenni azzal, hogy a gazdagabbakat kifosztod.

- De a gazdagokat se lehet boldogabbá tenni a szegények további megnyomorításával!

2. Ha kapsz valamit amiért neked nem kellett dolgoznod, azért egész biztos valaki másnak kellett megdolgozni.

- Kétlem, hogy a gazdagabbak megérdemelték a többletet: azért is másokat dolgoztattak meg!

3. A kormány nem tud adni senkinek semmit, addig amíg azt valaki mástól el nem veszi először.

- A szegényektől pl., akiktől mindent elvettek alattomos módszerekkel (pl. éhbér, hitelcsapda, magas adók, stb.)

4. Semmit nem tudsz megsokszorosítani úgy, hogy először elosztod.

- De úgy se, hogy egyedül emészted fel!

5. Mikor a nép fele úgy gondolja, hogy nekik nem kell dolgozni, mert a másik fele úgyis eltartja. És mikor a másik fél rájön arra, hogy akármennyit dolgozik, a kormány a fizetésük felét arra költi állandóan, aki nem csinál semmit. Ez a kezdete annak, hogy az a nemzet a bukás felé halad.

- Meg az, amikor a felső tízezernél annyi vagyon van, mint a többi, milliónyi népességnél összesen! A modern rabszolgaság áldozatait meg minimálbérért dolgoztatják, amivel semmire se jutnak.


És ehhez mi csak annyit tennénk hozzá, hogy ez a neoliberális közgazdász professzor elitet védő pimasz álokoskodása, mely az utóbbi 20-30 évben több nyomort, éhínséget és halált hozott az emberiségnek, mint két világháború, épp annyi értéket képvisel már az öntudatosuló emberiség szemében, mint a középkori lapos Föld képzete. Az elit legnagyobb rémületére ugyanis az öntudatosság olyan méreteket öltött a tömegeknél, hogy már nemigen lehet becsapni őket az álrendszerváltás óta szokásos neoliberális panel-okoskodással, mely alapján egész Kelet-Európát is kifosztották.

Mert miről is van szó igazán? A mai törvénytelen, nem-emberi hatalom az utolsó pillanatig meg akarja akadályozni, hogy az alapvető galaktikus szabadságjogokat bevezessék a Földön, különösen az alanyi jogon járó alapjövedelmet, melynek a bevezése után kb. egy héttel gyalorlatilag az emberiség minden anyagi gondjának és így testi-lelki betegségének is a 99%-a automatikusan megszünne, mintha sohasem létezett volna!- Ez az igazság!

 

Forrás: http://www.spiritufo.ditro.hu/spiritualitas-es-a-tudomany/20-spiritualis-tudomanyos-cikkek/250-alanyi-jog-az-elethez-mar-nem-elmeleti-kerdes

Kategóriák: UFO

Valami van a levegőben…

2013, június 20 - 10:20

Cikkem témája kényes kérdést boncolgat. Mindenekelőtt leszögezném, az itt leírtak hivatalosan nem bizonyított, és nem elfogadott tények.

Annak ellenére, hogy egyre többen beszélnek róla – temérdek videó, írás, fénykép jelenik meg az interneten e témában -, és kezd lehullani a fátyol a „titokról”, még a mai napig is a szőnyeg alá söprik a nagyhatalmak az olykor igencsak feltűnő „égi jelenséget”, a chemtrail-t.


Maga a jelenség optikailag nem más, mint az égen cikázó repülőgépek nyomában maradó csíkok (nyomvonalak), az úgynevezett kondenzcsíkok (contrail), amelyek olykor beborítják az egész égboltot, gyakran szürrealisztikus látványt nyújtva.

Ezen csíkok jelenléte teljesen normális; tudományosan, fizikailag magyarázhatóak.

Mielőtt kitérnék a chemtrail-re, mindenképp fontosnak tartom megemlíteni, hogyan keletkeznek a kondenzcsíkok:

A kondenzcsík a repülőgépek hajtóművei által elégetett üzemanyag égésterméke. Összetételét tekintve oxidok, nitrogén, kén, szén-dioxid, víz, és korom található benne. Ha az átlagos repülési magasságot (9-11 ezer méter) vesszük alapul, ahol a menetrendszerinti járatok közlekednek, a levegő hőmérséklete kb. -40 Celsius, -55 Celsius fok között mozog. A légnyomás pedig nagyon alacsony, megközelítőleg a földi légnyomás 10 %-a. Ebből következően a levegő könnyen képes vízpárával túltelítetté válni. Ha a levegő hőmérséklete csökken, egyre kevesebb vízpárát képes feloldani, és ha harmatpont alá hűl, telítetté válik. Ekkor a vízpára kicsapódhat, megfagyhat egy szilárd tárgyon. Azaz, ha lehetősége van a párának valamin kicsapódni, azt meg is teszi. A repülőgépek hajtóműveiből kiáramló kondenzmagvak (égéstermékek) elősegítik a levegőben lévő pára felhővé alakulását. A kondenzcsík tehát nem más, mint egy felhő, a cirrusfelhők (Cirrus aviaticus) közé sorolandó. A kondenzcsíkok „viselkedése” hasonló a normál felhőkéhez. A fátyolfelhőkre hajaznak leginkább, mivel miniatűr jégkristályokból épülnek föl. Láthatóságuk, az hogy milyen sokáig maradnak az égbolton, mennyire terjednek szét, függ az adott légréteg páratartalmától, hőmérsékleti -és szélviszonyaitól. Lehet, hogy csak néhány percig látható, de akár órákon át is megmaradnak, kiszélesednek, ekkor hasonlít leginkább a már fent említett fátyolfelhőre.

A chemrtail – valóság, vagy összeesküvés elmélet?

A chemtrail az angol chemical trail (vegyi csík) szóösszetételből alkotott fogalom. A jelenség lényegében hasonlít a fent említett kondenzcsíkokhoz, azzal az „apró” eltéréssel, hogy ezen csíkok – az elmélet szerint – nem a repülőgépek hajtóműveiből származó égéstermékek, hanem speciálisan erre a célra kifejlesztett aeroszolos permetezésre alkalmas, nanotechnológiás porlasztószerkezetek használatával jönnek létre, melyeket szintén repülőgépekkel szórnak a levegőbe.

Ezek a csíkok sokkal tovább (akár napokig) is képesek a légkörben maradni, és a kondenzcsíkokkal ellentétben teljesen más anyagokat (bárium, magnézium, alumínium, cink, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák, gombák, vírusok, stb.) tartalmaznak. Ezek a kémiai/vegyi csíkok tartalmazhatnak olyan anyagokat is, amelyek kifejezetten alkalmasak felhőmagvasításra, csapadékképzésre, azaz az időjárás befolyásolására is.

Ezen vegyi anyagok légtérbe juttatásának elsődleges céljai közé sorolják azidőjárás befolyásolását. A chemtrail létezésében hívők szerint az összeesküvő nagyhatalmak (NATO, USA, ENSZ, EU, stb.) abban állapodtak meg, hogy ezen vegyi anyagok légkörbe juttatásával mérséklik, illetve állítják meg a klímaváltozást. Emellett a chemtrail másik célja a népesség csökkentése. Ez utóbbit a fent említett összetevők (nehézfémek, radioaktív anyagok) levegőbe juttatásával érik el, melyek néhány nap alatt a föld felszínét elérik, és az élő szervezeteket megtámadják. A nehézfémek elraktározódnak a szervezetben, kevésbé, vagy szinte abszolút nem ürülnek. Ezen anyagok rákos betegségeket, veseelégtelenséget, légzőszervi megbetegedéseket, fejlődési rendellenességet, pszichés elváltozásokat, és még számos komoly egészségügyi problémát okozhatnak.


Az aeroszolos permetezést végző gépek utastere.

Az Egyesült Államokban egyre többen állítják, hogy a repülőgépek nyomában nem kondenzcsík, hanem aeroszolos permetezés nyomait vélik felfedezni. Állításukat azzal támasztják alá, hogy egy-egy ilyen permetezés után megnövekszik a légúti megbetegedések száma, sokkal több beteg ember fordul orvoshoz, mint egyébként szokott. Egyes chemtrail „szakértők” talaj -és vízmintákból kimutatott nagy koncentrációjú, egészségre káros anyagra hivatkoznak. A Green Peace évek óta tüntet a chemtrail tevékenység ellen, a világ minden táján felhívják az emberek figyelmét arra, hogy valami van a levegőben… Sajnos akcióik minden alkalommal kudarcba fulladnak, a nagyhatalmak hárítanak, fals, kitérő válaszokat adnak a jelenséggel kapcsolatban. Egyes országok parlamenti szinten is foglalkoznak az üggyel, mert a statisztikai adatokat figyelembe véve egyre több a haláleset, és a rákos megbetegedés a chemtrail megjelenése óta.

Hazánkban is évek óta számolnak be chemtrail-gyanús csíkokról az égen, melyek ellepik a világhálót kép, és videó formájában is. Augusztus 31-én pénteken, Budapesten a IX. kerületben fotóztam számomra nagyon furcsa „kondenzcsíkokat”. A kristálytiszta égboltra kb. 10 perc alatt kerültek ezek a csíkok. A képeken látható, hogy legalább 10-15 gép hagyott maga után látványos nyomvonalat a levegőben. Ezen csíkok még órákkal később is láthatóak voltak, szétterültek az égbolton, és szabályos felhőket alkottak. Természetesen nem állítom, hogy az általam fotózott csíkok chemtrail tevékenységre utalnak, de mindenesetre szokatlan, és elgondolkodtató.

 

Chemtrails? Budapest, IX. kerület, 2012.08.31.

Fotó: Bok Péter

Hogy mit tehetünk? Nehéz kérdés. Mivel a chemtrail jelenleg még nincs bizonyítva, ezért óvatosan kell bánnunk a kérdéssel kapcsolatban. A legjobb, amit tehetünk, hogy nyitott szemmel járunk, fényképeket, videókat készítünk, tanulmányozzuk az ezzel kapcsolatos irodalmakat, bővítjük a tudásunkat. Minél több ilyen kép, és videó kerül nyilvánosságra, annál kínosabb lesz a hatalomnak ködösíteni, és egyszer talán kiderül az igazság, és végleg elhúzzák a csíkot az égről (is)…

Forrás: http://www.magyartudat.com/valami-van-a-levegoben/

Kategóriák: UFO

Hová lett az emberség?

2013, június 20 - 09:36

Szerző: sorellapippa

Ma reggel elájultam az utcán, a buszmegálló és a villamosmegálló között. Körülbelül 40 (!) ember állt körülöttem, de senki nem segített, senki nem jött oda, így magamnak hívtam mentőt. Az orvos egy paraszt volt, ordibált velem, nem nagyon foglalkozott a betegeivel. Nagy nehezen megvizsgált és megkérdezte, mivel foglalkozom. Mondtam, újságíró és blogger vagyok. Innentől kezdve nagyon kedves volt, külön szobát kaptam, hogy pihenjek. Gondolta, így talán nem fogom megírni azt az őrültek házát, amit ott megy. Még szép, hogy megírom!

1. Probléma : Miért nem segítenek az emberek egymáson?

Szóval, egy verőfényes nyári reggelen, azaz ma, elindultam dolgozni. Barbinál aludtam, úgy döntöttem, az lesz a legrövidebb út, ha villamossal a Keletiig, majd onnan busz. Vártam a villamost, felhívtam anyukámat, majd éreztem, valami nem oké. Nagyon nem.

A végtagjaimból kezdett távozni a vitalitás, a kép egyre inkább homályosodott. Nem igazán tudtam, mi történik, mert eddigi életem során mindössze egyszer ájultam el, de éreztem, baj van. A túloldalon megláttam egy korlátot és egy fát. Arra még volt időm, hogy gyorsan végigpörgessem: vágódjak el a betonra hirtelen, vagy próbáljak meg elkúszni a fáig, aztán majd lesz valami. Elindultam, bár nem sok mindenre emlékszem. Arra ébredtem, hogy ülök a korlátnak támaszkodva, a fa alatt, a táskámat menet közben elhagytam, a buszra és a villamosra várakozók meg mind engem bámulnak. Körbenéztem, bámultam az embereket, ők meg engem. Ha lett volna erőm, kiabálni kezdek, hogy valaki segítsen már és mit néz mindenki, komolyan.

De nem jött hang a torkomon, így vártam. Senki, de SENKI nem jött oda segíteni. Nem azt vártam volna, hogy egy izmos úriember kapjon az ölébe és szaladjon velem üvöltözve a kórházig, mint a filmekben, de legalább a szándék megcsillantása jól esett volna. Így fogtam magam, elkúsztam a táskámig, amit menet közben elhagytam. Kutatni kezdtem, megvannak-e a cuccaim. Szerencsém volt, mert egyrészt menet közben nem csapott el egy kocsi, és nem is raboltak ki. Megkerestem hát a telefonomat és kihívtam saját magamra a mentőket.

Mikor megérkezett a szirénázó kocsi, elsírtam magam tehetetlenségemben. A mentős srác – aki amúgy jó arc volt – megkérdezte mi a baj. Mondom semmi, csak örülök, hogy itt vannak, mert mindenki bámul, de senki nem jött segíteni. Erre ő: – Ezektől az emberektől ne is várja.

Ennyi a történet, most jön a véleménynyilvánítás: ahogy Lukács Laci mondaná - Itt valahogy tényleg, kibaszott nagy baj van.

Én úgy gondolom, hogy az ember egyik alapvető ösztönének a segítségnyújtásnak kellene lennie. Itt van egy szerencsétlen, bajban van, bántja valaki, szarul van, segítsünk. És tényleg, itt nem kell hatalmas dolgokra gondolni, csak apróságokra: adok egy korty vizet, hívok segítséget, stb… Semmibe nem kerül és még a munkából sem késünk el miatta.

Közben elmeséltem pár ismerősömnek, hogy jártam és érkeztek a hasonló sztorik rendesen. Egyik barátnőmet elütötte valaki a zebrán, aki persze otthagyta. Szerencsére nem lett komoly baj, viszont barátném táskája kiborult az ütközés miatt. A földön fekvő szerencsétlen mellett baltaarccal elmentek az emberek, sőt, az egyik idős hölgy meg is korholta, amiért a cuccai szétszóródtak a zebrán. Hasonló eset, mikor egy másik ismerős árokba sodródott a kocsijával. Állt egyedül az autó mellett, az autósok jól megbámulták, de senki nem állt meg segíteni.

Pedig az ilyen helyzetekben néha egy szó is elég, egy kérdés: Segíthetek? Tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni.

Az egyik barátnőm azt mondta nekem: – Tudod, itt Pesten így vannak ezzel az emberek. Sok a drogos, a hajléktalan, az alkoholista. Lehet rád is azt hitték, be vagy lőve, és nem mertek odamenni.

Ezt a “magyarázatot” több okból nem tudom sajnos elfogadni, és itt nem a barátnőmet akarom megbántani, csak ezt az attitűdöt akarom kicsit megpiszkálni: Én is Budapesten élek, már egy éve, szóval kicsit ráérzek már, hogyan működik a város. Drogos és alkoholista pedig mindenütt van, vidéken is! Debrecenben érdekes módon én rá tudtam hívni a mentőt a földön fetrengő részeg hajléktalanra, mert ő is ember.

Az élethez való joga mindenkinek megvan. Mindegy, hogy az illető hajléktalan, drogos, alkoholista, jól öltözött üzletember vagy más rassz tagja.

Szerintem az a baj, hogy mindenki el van foglalva és el van telve saját magával. Mindig a nem én problémám, nem velem történik, nem én vagyok rosszul, nekem bele ne kavarjanak a napi rutinomba holmi összeesők meg balesetezők történet zajlik.

Felvetődik a kérdés, vajon hová tart az a társadalom, melynek tagjai ennyire tesznek egymás fejére?  A kérdést nyitva hagynám, mert pontos válaszom nincs, csak egy sejtésem: nem a happy ending felé.

Folyt. köv.

Forrás: http://grafoterapia.cafeblog.hu/2013/06/19/hova-lett-az-emberseg/

Kategóriák: UFO

Akik lekésik a világvégét is

2013, június 19 - 15:36

Írta: Spirituális UFO-kutató

Honlapunkon http://www.spiritufo.ditro.hu/ eddig még nem tettünk fel direkt politikai vonatkozású híreket ( és ezután sem fogunk ), mégis most egyszer kivételt kell tennünk, hogy felhívjuk a figyelmet : az ébredező tudatosság egyik ismérve lenne, hogy ki mennyire napra készen tájékozódik a Földünk alapvető átalakulásának valós történéseiről.

A magyar alternatív-konteós-ufós-leleplező-spirituális honlapoknak/ blogoknak/ facebook-oldalaknak pedig ( többek között ) az lenne a szerepe, hogy felelősségteljesen támogassák a magyar nép tudati felemelkedését az aktuális, gyors és friss információkkal, melyeket a fővonalas média automatikusan elhallgat.


És igen gyakran ezek az alternatív portálok ezt meg is teszik, úgyhogy örömünket fejezzük ki, hogy 2013-ra már van legalább néhány portál, amely komolyabb, mélyebb és spirituálisabb információkat is közöl a világunk rejtett működéséről.

Mindezek ellenére mégis most meg kell jegyeznünk, hogy ezek az alternatív/ konteós honlapok is sokszor nagy fáziskésésben vannak, mivel nincs napihír-rovatuk, mert csak a nagy cikkekre koncentrálnak, melyek témaköre 50-100 évet is felölelhet, de az itt és most hirtelen változásra ők sincsenek felkészülve! Pedig most kulcsfontosságú lenne, hogy a szellemi keresők/ csillagmagok is gyors tájékoztatást kapjanak, mivel ők a fővonalas médiára eleve nem figyelnek oda!

Jó példa erre a hónap elején kitört törökországi felkelés is, amelyre az alternatív portálok 2-3 nap, a hivatalos médiák 4-5 nap ( tudatos ) késéssel reagáltak. És miután reagáltak, mindenhol ment a találgatás, hogy ez most mennyire politikai, mennyire jobb- vagy baloldalhoz kötödő népfelkelésről van-e szó. Viszont sehol sem lehetett igazán arról olvasni, hogy ez a törökországi felkelés talán a modern történelmünk első nem-politikai felkelésevolt, hanem a kapitalizmus elleni általános népfelkelés! ( Ezért most már megérhetjük az első napok általános  jobb- és baloldali média-kussolását is, mivel ezt a felkelést nem tudták politikailag tematizálni, azaz az embereket megosztani a pártszimpátia alapján! )

Ugyanez történik most Braziliában, csak még a törökországinál is nagyobb méretekben :

Vajon melyik magyar hírportál adott erről valamit az utóbbi napokban az euronews-on kívül?

Ébresztő Barátaink! Mert ha ez így megy tovább, akkor a világvégét, azaz az új világ kezdetét is lekésítek!

Forrás: http://www.spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/248-akik-lekesik-a-vilagveget-is

Kategóriák: UFO

Furcsa fény uralta az eget, elképedt az egész város

2013, június 18 - 17:02

Szokatlan fényjelenség keltette fel dél-uráli Cseljabinszk lakóinak figyelmét a hétvégén: több órán keresztül szokatlan fényt láttak a város felett.


A látványosság leginkább az északi fényre hasonlított, azonban az aurora borealis ezen a területen szokatlan, általában legalább 1000 kilométerrel északabbra figyelhető meg.

A furcsa fényjelenségről készült videó:

A videóra vett jelenség valószínű, hogy éjszakai világító felhő, vagy poláris mezoszférikus felhő volt. Ez egy felhőszerű optikai jelenség a felső légkörben, amelyet a mély szürkület idején szoktak megfigyelni. Csak a nyári hónapokban megfigyelhető az északi és a déli félteke 50. és 70. szélességi fokai közt, az északi féltekén május közepétől augusztus végéig, amikor a Nap 6 és 16 fok között a láthatár alatt tartózkodik.

Éjszakai világító felhők:

Forrás: Pécsi STOP/Oroszország Hangja

Kategóriák: UFO

"Lezuhant űrhajó" lesz a Maldív-szigetek legmenőbb szállodája

2013, június 18 - 16:39

A látszattal ellentétben a fenti kép nem egy előzetes az új Star Trek filmből, hanem a Maldív-szigetek legizgalmasabb szállodája van rajta. Tény, hogy a Water Discus Hotel úgy fest, mintha éppen most zuhant volna a tengerbe egy másik galaxisból származó idegenek űrhajója, a sok cölöpös bungaló után ugyanakkor nem árt egy kis változatosság. Pláne, hogy ez egy olyan szálloda lesz, ahol konkrétan a tenger alatt alhatnak a vendégek.


A Water Discus Hotel persze még csak a tervezőasztalon létezik, nem kell azonban már sokat aludni ahhoz, hogy elkezdődjön a tényleges kivitelezés. Múlt héten kapták meg a hatósági engedélyt a Star Trek-szállodára, aminek 21 szobája lényegében egy korallzátony pihen majd. A formatervező szerint erre már csak azért is szükség van, mivel sokan nem elég bátrak ahhoz, hogy palackkal a hátukon fedezzék fel a zátony szépségeit, így viszont a hálószobájukból tehetik ezt meg.

A szobák mindössze hét méterrel lesznek a tenger szintje alatt, vagyis bőven jut még ide fény és egy esetleges ablaktörés sem vezet végzetes katasztrófához. A könnyebb szerelhetőség miatt a szobák külön-külön is felszínre hozhatók lesznek, akik pedig kedvet kaptak a további mélységekhez, azok egy háromszemélyes tengeralattjáróval kalandozhatnak a környéken. A 30 méterrel a tenger fölé magasodó szálloda tetején helikopter-leszálló, étterem és persze medencék is lesznek.

A Kuredhivaru sziget mellé tervezett szállodát egy dubaji cég építi, de svájci és lengyel cégek is részt vesznek a projektben. Alig várjuk, hogy elkészüljön!

Forrás: http://burzsuj.blog.hu/2013/06/16/lezuhant_urhajo_lesz_a_maldiv-szigetek_legmenobb_szallodaja

Kategóriák: UFO

Elátkozott autók

2013, június 18 - 09:43

Egy 1910-es Gräf & Stift Double Phaeton luxuslimuzin és egy 1955-ös Porsche 550 Spyder. Hogy kerül egymás mellé ez a két autó? 45 év és egy óceán választja el őket. Mégis van bennük valami közös. A balszerencse, ami végigkísérte őket.

Ausztria sokkal inkább síterepeiről, mint autógyártásáról híres. Nem volt ez mindig így. A tizenkilencedik század végére egy bécsi kerékpárjavító vállalkozás felismerve az újdonságban rejlő lehetőségeket, felkérte Joseph Kainz-t, hogy tervezzen egy autót. Az eredmény egy egyhengeres, De Dion-Bouton motorral szerelt autó lett, melyben a világon elsőként alkalmaztak elsőkerék-hajtást. A Gräf testvérek 1901-ben társultak William Stift üzletemberrel, így jött létre a Gräf & Stift egyesült vállalat. Járműveik Spitz márkanév alatt jelentek meg 1907-ig, mikor Arnold Spitz autókereskedése csődbe ment.

Ezután saját nevükkel szerepeltek főúri igényeket kielégítő, kényelmes luxusautóik, melyek nagy népszerűségre tettek szert az arisztokrácia, így a Habsburg uralkodóház köreiben is. A képen látható 32 lóerős, négyhengeres (motorszám 287), elsőkerék-meghajtásos luxuslimuzint 1910. december 15-én vette meg Harrach grófja. Bármily csodálatos konstrukció volt is a maga idejében, nem bizsergető motorhangjáról, nem csodálatos formájáról, de nem is kényelméről és igényes kivitelezéséről híres. Baljós hírneve 1914. június 28-ára datálódik, mikor Szarajevóban megölték benne Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Ferenc Ferdinánd halála után új tulajdonosa az osztrák Potiorek tábornok lett, aki a valjevoi ütközet elvesztése miatt kegyvesztetté vált és megháborodott. Halála után jármű tulajdonosa Potiorek egyik kapitánya lett, aki kilenc nap múlva halálra gázolt két gyalogost, majd egy fának ütközve életét vesztette. A háború végeztével az autó Jugoszlávia kormányzójához került. Nála is hatott a balszerencse, négy hónap alatt négyszer szenvedett balesetet, melynek következtében elvesztette egyik karját. Egy orvos vásárolta meg az autót, aki fél év múlva árokba borult vele és halálra zúzta magát. Nem volt szerencsésebb következő tulajdonosa Simon Mantharides ékszerész sem, aki önkezével vetett véget életének.

Ezután egy svájci autóversenyző tulajdonába került, aki egy sziklafalról lezuhanva halt meg. Egy szerb gazda, ismerve az autó történelmi múltját, jókora összeget adott érte. Hamarosan életét vesztette egy szokatlan balesetben, melynek szenvedő alanya volt még a felesége, egy ló és egy szekér is. Utolsó tulajdonosa, Hirschfeld Tibor autószerelő egy hosszú kocsisor előzésekor bekövetkezett balesetben halt meg, mikor elvesztette uralmát a megpördülő jármű felett. Az autó ezen a ponton befejezte végzetes útját és a Bécsi Történettudományi Múzeumban lelt végső – és ezúttal biztonságos – lakhelyre.

Álmodozz, mintha örökké élnél. Élj, mintha ma meghalnál.” (James Dean)


Ugorjunk kissé előre az időben. 1955-öt írunk, egy 24 éves indianai srác sikerei csúcsán vásárol magának egy Porsche 550 Spydert. Talán már az autónak adott Kis Fattyú (Little Bastard) becenév sem volt szerencsés, valamint a 130-as számban szereplő 13-as is rossz ómennek nevezhető. Bár szerződése eredetileg tiltotta, mégis lehetőséget kapott a versenyzésre. Egy étterem előtt mutatta meg új autóját Alec Guinessnek, aki baljóslatúnak nevezte, majd azt mondta, hogy ebben az autóban egy héten belül halott leszel”. Történt mindez 1955. szeptember 23-án, hét nappal a végzetes baleset előtt.

James Dean 1955. szeptember 30-án szerelőjével, Rolf Wütherich-kel a kaliforniai Salinasba tartott egy autóversenyre, mikor egy szabálytalanul kikanyarodó 1950-es Ford Custom Tudor coupéval frontálisan ütközött.

Az ütközés során Wütherich kirepült az autóból és mindössze az állkapcsa törött el. James Dean túlélte ugyan az ütközést, de még aznap a Paso Robles War Memorial Kórházban belehalt sérüléseibe.


A roncsokat az a George Barris vásárolta meg, akitől Dean az autót vette. Ahogy a műhelyben levették a trailerről, a kocsi megcsúszott és eltörte az egyik szerelő mindkét lábát.


George Barris szétszereltette és az egyes alkatrészeket értékesítette. A motort és a vezérműtengelyt Dr. Troy McHenry és Dr. William Eschrid orvosok és amatőr versenyzők vásárolták meg és építették be versenygépeikbe. A Pomona Fair Grounds viadalon Kaliforniában mindkét autó ütközött, Dr. Eschrid súlyos sérüléseket szerzett, Dr. McHenry életét vesztette. Véletlen, vagy a Spyder alkatrészei sérülhettek Dean balesete során?


Barris a Porsche két kerekét egy fiatalembernek adta el, melyek egyidőben kaptak defektet és így autójával egy árokban landolt. Ő szerencsésen megúszta a kalandot.

Ilyen előzmények után George Barris úgy döntött, hogy az autó egyéb részeit nem adja el. Felajánlotta a Kaliforniai Autópálya Rendőrségnek, hogy felhasználják egy biztonsági kiállításon. A garázsban, ahol az autót tárolták, tűz ütött ki, melynek egyetlen „túlélője” James Dean Porschéja volt. Legközelebb egy sacramentói középiskolában állították ki, ahol leesve az emelvényről eltörte egy diák csípőjét.
1959-ben, egy kiállításon 11 darabra hullott szét minden látható ok nélkül. Végül, 1960-ban kamionra tették az autót, hogy Miamiban egy biztonsági kiállításon szerepeljen. Ide azonban soha nem érkezett meg. Az út során rejtélyesen nyoma veszett.
James Dean halálának 50. évfordulóján az Illinois-béli Volo Auto Museum egymillió dolláros „vérdíjat” tűzött ki rá, de Little Bastard mind a mai napig nem került elő.

Porsche 550 Spyder

A 356 Speedster (Ferry Porsche, Walter Glöckler 1951) ihlette autót kimondottan versenypályákra szánták. Az 550-és a versenyzés hatékonysága érdekében alacsony építésű, 1,5 literes, négyhengeres, négy vezérműtengelyes, 110 lóerős Fuhrmann-motorral szerelték. 1953-56 között gyártották és összesen 90 darabot adtak el belőle. 1956-ban Umberto Maglioli/Huschke von Hanstein Targa Florio győzelme után a „Giant Killer” becenevet kapta.

No.5 550 Spyder

1963. november 22. Dallas – Kennedy-gyilkosság

Talán egyetlen eseményhez sem kapcsolódik annyi jóslat, baljós előjel, mint a JFK elleni merénylethez. Vajon a '61-es Lincoln Continental is elátkozott volt?


Hihetetlen, de ennek az autónak nem volt olyan érzékeny lelke, mint az előbb említetteknek. Miután a nyitott limuzin tetőt, fegyverzetet és páncélzatot kapott, Lyndon Baines Johnson használatába került. LBJ egyetlen kikötése az volt, hogy az eredeti éjkék színű autót fessék át feketére. A későbbiekben Nixon, Ford és Carter is utazott benne, mielőtt 1977-ben „nyugdíjazták”, majd a Henry Ford múzeumban állították ki amellett a '72-es Lincoln mellett, melyben Ford és Reagan is túlélte az ellenük irányuló gyilkossági kísérleteket.

Léteznek vajon elátkozott autók? Vagy csak szerelői hibák? Esetleg vezetői melléfogások? Valóban van lelkük a tárgyaknak? Urban legend, átok, vagy szerencsétlen véletlenek összjátéka? Ki tudja...

Forrás: http://autofilia.blog.hu/2009/04/12/elatkozott_autok

Kategóriák: UFO

Elátkozott autók

2013, június 18 - 09:43

Egy 1910-es Gräf & Stift Double Phaeton luxuslimuzin és egy 1955-ös Porsche 550 Spyder. Hogy kerül egymás mellé ez a két autó? 45 év és egy óceán választja el őket. Mégis van bennük valami közös. A balszerencse, ami végigkísérte őket.

Ausztria sokkal inkább síterepeiről, mint autógyártásáról híres. Nem volt ez mindig így. A tizenkilencedik század végére egy bécsi kerékpárjavító vállalkozás felismerve az újdonságban rejlő lehetőségeket, felkérte Joseph Kainz-t, hogy tervezzen egy autót. Az eredmény egy egyhengeres, De Dion-Bouton motorral szerelt autó lett, melyben a világon elsőként alkalmaztak elsőkerék-hajtást. A Gräf testvérek 1901-ben társultak William Stift üzletemberrel, így jött létre a Gräf & Stift egyesült vállalat. Járműveik Spitz márkanév alatt jelentek meg 1907-ig, mikor Arnold Spitz autókereskedése csődbe ment. Ezután saját nevükkel szerepeltek főúri igényeket kielégítő, kényelmes luxusautóik, melyek nagy népszerűségre tettek szert az arisztokrácia, így a Habsburg uralkodóház köreiben is. A képen látható 32 lóerős, négyhengeres (motorszám 287), elsőkerék-meghajtásos luxuslimuzint 1910. december 15-én vette meg Harrach grófja. Bármily csodálatos konstrukció volt is a maga idejében, nem bizsergető motorhangjáról, nem csodálatos formájáról, de nem is kényelméről és igényes kivitelezéséről híres. Baljós hírneve 1914. június 28-ára datálódik, mikor Szarajevóban megölték benne Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Ferenc Ferdinánd halála után új tulajdonosa az osztrák Potiorek tábornok lett, aki a valjevoi ütközet elvesztése miatt kegyvesztetté vált és megháborodott. Halála után jármű tulajdonosa Potiorek egyik kapitánya lett, aki kilenc nap múlva halálra gázolt két gyalogost, majd egy fának ütközve életét vesztette. A háború végeztével az autó Jugoszlávia kormányzójához került. Nála is hatott a balszerencse, négy hónap alatt négyszer szenvedett balesetet, melynek következtében elvesztette egyik karját. Egy orvos vásárolta meg az autót, aki fél év múlva árokba borult vele és halálra zúzta magát. Nem volt szerencsésebb következő tulajdonosa Simon Mantharides ékszerész sem, aki önkezével vetett véget életének. Ezután egy svájci autóversenyző tulajdonába került, aki egy sziklafalról lezuhanva halt meg. Egy szerb gazda, ismerve az autó történelmi múltját, jókora összeget adott érte. Hamarosan életét vesztette egy szokatlan balesetben, melynek szenvedő alanya volt még a felesége, egy ló és egy szekér is. Utolsó tulajdonosa, Hirschfeld Tibor autószerelő egy hosszú kocsisor előzésekor bekövetkezett balesetben halt meg, mikor elvesztette uralmát a megpördülő jármű felett. Az autó ezen a ponton befejezte végzetes útját és a Bécsi Történettudományi Múzeumban lelt végső – és ezúttal biztonságos – lakhelyre.

Álmodozz, mintha örökké élnél. Élj, mintha ma meghalnál.” (James Dean)


Ugorjunk kissé előre az időben. 1955-öt írunk, egy 24 éves indianai srác sikerei csúcsán vásárol magának egy Porsche 550 Spydert. Talán már az autónak adott Kis Fattyú (Little Bastard) becenév sem volt szerencsés, valamint a 130-as számban szereplő 13-as is rossz ómennek nevezhető. Bár szerződése eredetileg tiltotta, mégis lehetőséget kapott a versenyzésre. Egy étterem előtt mutatta meg új autóját Alec Guinessnek, aki baljóslatúnak nevezte, majd azt mondta, hogy ebben az autóban egy héten belül halott leszel”. Történt mindez 1955. szeptember 23-án, hét nappal a végzetes baleset előtt.

James Dean 1955. szeptember 30-án szerelőjével, Rolf Wütherich-kel a kaliforniai Salinasba tartott egy autóversenyre, mikor egy szabálytalanul kikanyarodó 1950-es Ford Custom Tudor coupéval frontálisan ütközött.

Az ütközés során Wütherich kirepült az autóból és mindössze az állkapcsa törött el. James Dean túlélte ugyan az ütközést, de még aznap a Paso Robles War Memorial Kórházban belehalt sérüléseibe.


A roncsokat az a George Barris vásárolta meg, akitől Dean az autót vette. Ahogy a műhelyben levették a trailerről, a kocsi megcsúszott és eltörte az egyik szerelő mindkét lábát.


George Barris szétszereltette és az egyes alkatrészeket értékesítette. A motort és a vezérműtengelyt Dr. Troy McHenry és Dr. William Eschrid orvosok és amatőr versenyzők vásárolták meg és építették be versenygépeikbe. A Pomona Fair Grounds viadalon Kaliforniában mindkét autó ütközött, Dr. Eschrid súlyos sérüléseket szerzett, Dr. McHenry életét vesztette. Véletlen, vagy a Spyder alkatrészei sérülhettek Dean balesete során?


Barris a Porsche két kerekét egy fiatalembernek adta el, melyek egyidőben kaptak defektet és így autójával egy árokban landolt. Ő szerencsésen megúszta a kalandot.

Ilyen előzmények után George Barris úgy döntött, hogy az autó egyéb részeit nem adja el. Felajánlotta a Kaliforniai Autópálya Rendőrségnek, hogy felhasználják egy biztonsági kiállításon. A garázsban, ahol az autót tárolták, tűz ütött ki, melynek egyetlen „túlélője” James Dean Porschéja volt. Legközelebb egy sacramentói középiskolában állították ki, ahol leesve az emelvényről eltörte egy diák csípőjét.
1959-ben, egy kiállításon 11 darabra hullott szét minden látható ok nélkül. Végül, 1960-ban kamionra tették az autót, hogy Miamiban egy biztonsági kiállításon szerepeljen. Ide azonban soha nem érkezett meg. Az út során rejtélyesen nyoma veszett.
James Dean halálának 50. évfordulóján az Illinois-béli Volo Auto Museum egymillió dolláros „vérdíjat” tűzött ki rá, de Little Bastard mind a mai napig nem került elő.

Porsche 550 Spyder

A 356 Speedster (Ferry Porsche, Walter Glöckler 1951) ihlette autót kimondottan versenypályákra szánták. Az 550-és a versenyzés hatékonysága érdekében alacsony építésű, 1,5 literes, négyhengeres, négy vezérműtengelyes, 110 lóerős Fuhrmann-motorral szerelték. 1953-56 között gyártották és összesen 90 darabot adtak el belőle. 1956-ban Umberto Maglioli/Huschke von Hanstein Targa Florio győzelme után a „Giant Killer” becenevet kapta.

No.5 550 Spyder

1963. november 22. Dallas – Kennedy-gyilkosság

Talán egyetlen eseményhez sem kapcsolódik annyi jóslat, baljós előjel, mint a JFK elleni merénylethez. Vajon a '61-es Lincoln Continental is elátkozott volt?
Hihetetlen, de ennek az autónak nem volt olyan érzékeny lelke, mint az előbb említetteknek. Miután a nyitott limuzin tetőt, fegyverzetet és páncélzatot kapott, Lyndon Baines Johnson használatába került. LBJ egyetlen kikötése az volt, hogy az eredeti éjkék színű autót fessék át feketére. A későbbiekben Nixon, Ford és Carter is utazott benne, mielőtt 1977-ben „nyugdíjazták”, majd a Henry Ford múzeumban állították ki amellett a '72-es Lincoln mellett, melyben Ford és Reagan is túlélte az ellenük irányuló gyilkossági kísérleteket.

Léteznek vajon elátkozott autók? Vagy csak szerelői hibák? Esetleg vezetői melléfogások? Valóban van lelkük a tárgyaknak? Urban legend, átok, vagy szerencsétlen véletlenek összjátéka? Ki tudja...

Forrás: http://autofilia.blog.hu/2009/04/12/elatkozott_autok

Kategóriák: UFO

A tudomány hazudozásainak is most van vége

2013, június 15 - 14:35

Írta: Spirituális UFO-kutató

Igen, most van vége, nem csak a politikai-gazdasági maffiaelit földi uralmának, hanem a hivatalos tudománynak is, mint az elnyomás legfontosabb ideológiai alapjának, amely az utóbbi három évszázadban fenntartotta ( az egyháztól átvéve ) a földi emberiség alacsony tudatossági mátrixát, azaz a rabszolgasorsának magától értetődő elfogadását.

A hivatalos tudomány pedig már a 20. század közepére morálisan olyan mélyre süllyedt ( bár korábban még voltak köztük tisztességes tudósok is ), hogy gyakorlatilag mind az egyetemi kutatóközpontok, mind más tudományos intézetek, és főleg azok vezető tudósai a hatalmi elit dróton rángatott bohócai és prostituáltjai lettek, akik az átlagosnál magasabb társadalmi presztizsért és főleg az ezzel összefüggő magasabb fizetésért bármiilyen hazugságot képesek a hivatalos tudomány dogmájaként akár tüzzel-vassal is terjeszteni.


Ez az áltudományos és emberiségellenes tevékenység azért is rendkívül veszélyes, mert az emberekben meglévő maradék hitet is elveszi - mármint egy pozitív, emberibb társadalom eljövetelébe való hitet! ( Nézzünk szembe a tényekkel : 50-60 éve nem folyik semmilyen természettudományos alapkutatás, hanen csakis kamu-kutatásokra százmilliárdokat elpazarló figyelemelterelő pótcselekvés; az alternatív tudományok elleni boszorkányűldözés, meg a tömeg ideológiai megdolgozása az általános tankötelezettség, a "tudományos-ismeretterjesztő társulatok" és a hagyományos űrtechnikát reklámozó sci-fi irodalom és filmek révén, ám most már főleg a médiumok, a vezető internetes hírportálok tudományos rovatainak firkászai és Discoveryshez meg a Natgeoshoz hasonló "ismeretterterjesztő csatornák" révén is. )

Mert olvastak Önök az utóbbi néhány évtizedben pl. akárcsak egyetlen egy "hivatalos tudományos jövőkutatótól" valami pozív hosszútávú prognózist? - Természetesen nem! Az 1972-es Római Klubbos nyillatkozat óta ( A néma tavasz c. könyv hatására ) csakis riogatás folyik meg az elit új ( azaz régi ) világrendje forgatókönyvének elfogadtatása minden médián keresztül.

Ennek az "elkedvetlenítésnek" és a fejlődés hitétől való megfosztásnak az egyik mintapéldányát szeretnénk itt most röviden bemutatni.

Nézzük meg először ezt a videót :

 

Majd olvassuk el, hogyan kommentálta a fenti videót egy 2012. augusztus 26-i origo-cikk :

 

A repülő motort is várja a roncstelep

"Egy amerikai cég repülő motort mutatott be, amelyet bárki tud használni, és bár már közel egy évszázada lecserélhettük volna a kerekeinket szárnyakra, eddig a repülő autók sem tudtak elterjedni. A motorhoz hasonlóan jól néznek ki, jól bírják a repülést és az aszfaltot is, mégse kellenek senkinek. Az emberek annyira földhözragadtak, hogy semmi esélyük a bevált közlekedési eszközökkel szemben.

Hatalmas propellerek által hajtott repülő motor mutatott be a Mojave sivatagban az Aerofex nevű cég. A motort bárki tudja kezelni, végsebessége 48 km/h, és 4,5 méter magasra képes felemelkedni. A Gizmodo újságírója teljesen beindult a motort bemutató videótól, szerinte a következő lépés hiperűrhajtómű lesz.

A repülő motorhoz hasonlóan az egész napi tápanyagot tartalmazó kapszulás ételeket, a testre feszülő futurista ruhákat és a hátizsákként felvehető rakétákhoz hasonlóan a repülő autókat is évtizedek óta várjuk. A sci-fi filmek állandó díszletének számító kétéltű gépek Galántai Zoltán jövőkutató szerint a következő száz évben sem lesznek képesek elterjedni.


Sci-fi álom marad a repülő autó

Az első repülőt elkészítő Wright fivérek versenytársa, egy Curtiss nevű mérnök építette a világ első repülő kocsiját 1919-ben. Az autó inkább csak rövid ugrásokra volt képes, mint hosszú utakra, az első, légi közeledésre valóban alkalmas kocsira még 1936-ig kellett várni. A technológia több mint hetven éve adott, mégsem váltak a városkép meghatározó részévé a reggel repülő autóval munkába tartó tömegek.

Galántai szerint a repülő kocsikat már akkor sem szánták általános közlekedési eszköznek, amikor minden amerikai magazin borítóját a csúcstechnológia által elérhető jövő képei díszítették. A Ford az ötvenes években készített egy tanulmányt, amely szerint a repülő kocsik technikailag megvalósíthatók, gazdaságilag is megalapozott a terv, azonban csak speciális esetekben lenne használható. A mentők és a rendőrség mellett még luxuscikk lehetne a szárnyas autó. A jövőkutató szerint a fenti területeket egy sokkal egyszerűbb, egycélú eszköz töltötte be: a könnyű helikopter.

Minden a földhöz köti az embereket

Az pedig, hogy az emberiség közlekedési szükségletei meg vannak oldva, a repülő autók jövőbeli elterjedését is gátolja. A technológiai evolúció beéri a lokális maximummal, a pont elég jó megoldásokkal. "A következő száz évben nem látom azt a hajtóerőt, amely miatt a repülő autó elterjedhetne" - válaszolta az [origo] kérdésére Galántai Zoltán. A jövőkutató szerint érdemes figyelemmel kísérni a benzinmotorokról a hibrid és elektromos meghajtásra váltás sebességét. Az autóiparon hatalmas nyomás van, mégis döcögősen halad a villanyautók elterjesztése. A repülő kocsiknál azonban ez a fajta nyomás teljesen hiányzik, ezért marad az ötlet mindig a valamikor bekövetkező jövő része.


A szárnyas kocsikat fejlesztő cégeknek azzal is meg kell küzdeniük, hogy az egész világ az úgynevezett intermodális szállításra van berendezkedve. Repülőről mozgójárdára szállunk át, busszal vitetjük el magunkat az állomásra, ahonnan aztán gyorsvasút szállít be a városba, ahelyett, hogy az utazás minden szakaszában ugyanazt az eszközt használnánk - mondta példaként Galántai. Nem többcélú eszközeink vannak, hanem olyanok, amelyek egy célra tökéletesen megfelelnek: kétéltű kocsik helyett jellemzően hidakat építünk a folyók fölé. A közlekedés gépesítése során - magyarázta Galántai - az emberiség megastruktúrákat épített. Az útrendszer, a repülőterek, pályaudvarok az intermodális utazásra vannak berendezve. Ebbe a rendszerbe nem illik a repülő autó.

A katonák még hisznek a repülő autóban

A repülő autók technológiai megvalósíthatósága azt is jelenti, hogy mindig lesznek cégek, amelyek megpróbálkoznak olyan repülő autót gyártani, amelyre tömegek vágynak majd. Ennek eredményeként az elmúlt ötven évben mindig volt olyan cég, amelytől repülő autót lehetett vásárolni. Még az Egyesült Államok védelmi minisztériumának kutatási projektjeit kezelő DARPA-nak is van folyamatban lévő repülő autós programja. A Transporter TX kódnevű projekt keretében az egyszerű katonák által is kezelhető, helikopterrel egybeépített csapatszállítót kell kifejlesztenie az állami támogatást megkapó AAI Corporationnek.

Az izraeli Urban Aeronautics cég X-Hawk elnevezésű kétéltű, szárazföldi és légi közlekedésre is alkalmas járműve is a helikoptert és az autót egyesíti magában. A pilótával együtt tizenegy fő szállítására alkalmas gép katonai, mentési és civil célokra is alkalmas lehet, vagyis arra a területre szánják, ahová a Ford kutatói is. Különleges manőverezési képességeit beépített légcsavarjainak köszönheti, végsebessége a levegőben 248 kilométer/óra. A helikopterekhez képest előnye, hogy sokkal könnyebb vele egy helyben lebegni, valamint a rotor hiánya miatt kevésbé balesetveszélyes, és csendesebb is.

A családi autót még drága lenne lecserélni

A holland Personal Air and Land Vehicle vállalat One nevű gépe szintén kétéltű, de inkább hasonlít egy helikopterre, mint egy autóra. A gép a girokopterekhez hasonlóan működik, végsebessége 180 kilométer/óra. Rotorja összehajtása után szárazföldi közlekedésre is képes, autóként kevesebb mint 8 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer/órára. A jármű már túl van az első repülési teszteken, és a PAL-V jelenleg befektetőket keres, hogy megkezdhessék a sorozatgyártást.

Jelenleg a legkiforrottabb termékkel az amerikai Terrafugia cég rendelkezik. A 2006 óta fejlesztett Transition nevű járművük kihajtott szárnyaival egy kisrepülőre hasonlít, de mindössze 30 másodperc kell az autóvá alakításához. Végsebessége a levegőben 185 kilométer/óra, a szárazföldön 110 kilométer/óra. 2011-ben kezdték gyártani, és 62 millió forintnak megfelelő dollárért meg is vásárolható. Nem csak az ár garantálja, hogy a szomszédnak egy ideig nem lesz hasonló járgánya. Az emberek többsége a jövőben is beéri az autópályákkal és a repülőterekkel."

Végül csak egy megjegyzés a fenti cikkhez:

Galántai Zoltán "jövőkutató", azaz hivatásos jövőtagadó mindenütt ugyanazokkal a unalomig ismert logikai-stilisztikai-zsurnalisztikai fordulatokkal magyarázza "a nagy semmit", mint amit már a természet- és társadalomtudomány más hivatalosan futtatott megmondó embereitől is megszoktunk.

Pl. figyeljünk fel az ezekben a magyarázatokban lévő tettetett naivitásra, arra, hogy az olvasót szokás szerint hülyének nézik, amikor Galántai is úgy írja le a jelen társadalmunk meglévő infrastruktúráját, mint egy Istentől elrendelt örök és változtalan valóságot! - Épp úgy, ahogy pl. az általános iskola alsó osztályában írják le a 8-9 éves ártatlan és naiv gyermekeknek a környezetismeret órán a mi technikai környezetünk öröknek és változatlannak mutatott egyetlen és szükségszerű valóságát!

Forrás: http://www.spiritufo.ditro.hu/spiritualitas-es-a-tudomany/20-spiritualis-tudomanyos-cikkek/246-a-tudomany-hazudozasainak-is-most-van-vege

Kategóriák: UFO

Eltűnt az amerikai kémbotrány koronatanúja

2013, június 11 - 21:26

Mesébe illő élete volt Hawaiion, volt pénze, nője, biztos állása, mégis magára haragította a világ legbefolyásosabb titkosszolgálatát. Edward Snowden, az Amerikában kirobbant világméretű lehallgatási botrány 29 éves főszereplője a nyilvánosság elé állt, hogy közölje, a CIA mindannyiunk magánéletébe belelát, ha kíváncsi valamire. Tudta, hogy vadászni fognak rá, és nincs sok esélye. Hétfő délutánra nyoma is veszett.

Éveken át dolgozott különböző amerikai hírszerző hivataloknak az az amerikai fiatalember, aki a világra szabadította minden idők egyik legnagyobb lehallgatási botrányát. A 29 éves Edward Snowden napokig névtelenül szivárogtatott amerikai hírszerzési dokumentumokat az emberek titkos, világméretű megfigyeléséről. Most felfedte magát, és világgá kürtölte, miért szállt szembe a CIA-vel.

Snowden a múlt héten egy hongkongi hotelban adott interjúsorozatot a Guardian című brit lapnak, miután május 20-án elmenekült Amerikából, és a Kína fennhatósága alá tartozó, de különleges közigazgatási övezetnek számító városban húzta meg magát. Innen küldte szét a sajtónak azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, az amerikai titkosszolgálatok világszerte adatokat gyűjtenek az elektronikus kommunikációs eszközökről, telefonokról, internetes postafiókokból, tömegesen megsértve mindannyiunk magántitokhoz való jogát.

A BBC szerint a dokumentumok arról árulkodnak, hogy az amerikai hírszerzés többek között képes behatolni az internetes világcégek szervereibe, és egy titkos számítógépes program, a Prism (prizma) segítségével bármilyen e-mailt, chatet vagy egyéb internetes kommunikációt lehallgathat, elmenthet, például a Facebook, a Google, a Skype, a Microsoft vagy a Yahoo! adatbázisaiból. A Snowden által kiszivárogtatott dokumentumokból a Guardian szerint kiderült, hogy az elektronikus adatgyűjtéssel foglalkozó amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) privát telefonhívások millióiról gyűjtött adatokat Amerikában, külföldiek telefonjait is lehallgatja, és a világon használt okostelefonok adatforgalmát megismerheti, amikor csak akarja.

Mindene megvolt

Snowdennek kényelmes élete volt, a hírszerzésnél évi 200 000 dolláros fizetést kapott, idilli környezetben élt Hawaiion a barátnőjével, akár élete végéig gondtalan és boldog lehetett volna. A nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottjaként azonban olyan visszaélésekről szerzett tudomást, amiket egy idő után már nem tudott lenyelni.

A férfi dolgozott technikusként és biztonsági őrként is, alkalmazta többek között a CIA  és az NSA, majd a nemzetbiztonsági szerveknek őrző-védő szolgáltatást nyújtó biztonsági cégek is. 2007-től volt fedett CIA-alkalmazott Genfben, utána az NSA egyik Japánban található létesítményében, egy katonai bázison dolgozott. A titkosszolgálatok világa azonban rengeteg csalódással szembesítette.

Genfben például szemtanúja volt annak, hogy a CIA ügynökei hogyan szerveznek be álságos trükkökkel és színjátékkal informátornak egy svájci bankárt. Az ügynökök előbb leitatták áldozatukat, majd rávették, hogy ittasan vezessen haza, és amikor egy rendőr igazoltatta, egy fedett ügynök kimentette a szorult helyzetből, így férkőzve a bizalmába. A mocskos praktikák láttán Snowden hite már megingott a titkosszolgálatokban, de állítása szerint csak akkor döntött a lehallgatások leleplezéséről, amikor rájött, hogy nagy reménysége, Barack Obama amerikai elnök sem akar változtatni a helyzeten.

Meg akarta menteni a világot

Amikor arra jutott, hogy nem számíthat Obamára, Snowden úgy döntött, neki kell cselekednie, közzé kell tennie a praktikákat, amelyek a nyilvánosság tudta nélkül folyamatosan megsértik az emberek magánéletét. A Guardiannek azt mondta, az NSA-nál dolgozva ő is bárkinek a telefonjába, levelezésébe be tudott jutni, bárkit le tudott hallgatni, és belülről vált a részévé egy "szörnyűséges rendszernek", amely "a demokrácia létét fenyegeti", és képes lehet eltörölni az internet szabadságát, az emberek alapvető szabadságjogait.

Ezek a titokban, titkos bíróságok által jóváhagyott, a nyilvánosság által ellenőrizhetetlen tömeges lehallgatások szerinte semmivel sem jobbak, mint a bűncselekmények, és a nyilvánosságnak joga van tudni róluk. A birtokába került, titkosított dokumentumokat ezért annak ellenére tette közzé, hogy tudta, a kormány ezért árulónak fogja kikiáltani, és hajtóvadászatot indít ellene.

Az internetet megfigyelő titkosszolgálati program, a Prism leleplezése után valóban rengeteg támadás érte a kiszivárogtatót. Az NSA felkérte az amerikai Igazságügyi Minisztériumot, indítson büntetőeljárást az ügyben, bár az nem egyértelmű, pontosan mivel vádolják Snowdent. Az amerikai Szenátus hírszerzési bizottságának vezetője azt nyilatkozta, a kiszivárogtatás árulásnak számít, de a közvéleményt megosztotta az ügy, a témáról szóló cikkek kommentelőinek egy része bűnözőnek, más része hősnek tartja Snowdent, és a WikiLeaks vezetője, Julien Assange is nyíltan kiállt mellette.

Az amerikai nemzetbiztonsági vezetők elismerték, de azonnal védelmükbe is vették a titkos lehallgatásokat, azt állítva, azok a terrorizmus elleni harc szükséges eszközei. James Clapper, az USA Nemzeti Hírszerzési Igazgatója gyomorforgatónak nevezte a módszerek nyilvánosságra hozatalát, és Barack Obama amerikai elnök is a védelmébe vette a megfigyeléseket. Ő azt hangsúlyozta, hogy minden a kongresszus jóváhagyásával történt, és "senki nem hallgatta le az amerikaiak telefonjait". Az amerikai kongresszus egy része Snowden azonnali letartóztatását, kiadatási eljárás megindítását követelte, de brit és amerikai lapok szerint az Obama-kormány egyelőre tapogatózik, mérlegeli, milyen lehetőségei vannak a botrány csillapítására.

Snowden pedig kitart amellett, hogy nem Amerikának akart ártani a lehallgatások leleplezésével, hanem a világot akarta megmenteni a titokban növekvő szörnyetegtől. Ha Amerikának akart volna ártani, információit eladhatta volna valamilyen ellenséges hatalomnak is, az oroszok ajtaja például mindig nyitva áll - mondta. Oroszország kedden jelezte is, hogy hajlandó lenne megvizsgálni Snowden esetleges menedékkérelmét, de ő semmi jelét nem adta, hogy Moszkva segítségére vágyna.

Forrás:http://www.origo.hu/nagyvilag/20130610-farkasszemet-nez-a-cia-val-a-vilagmeretu-kembotrany-fohose.html

Kategóriák: UFO

A féligazságok korszakának vége

2013, június 7 - 18:34

Írta: Spirituális UFO-kutató

A tudat fejlődésének van egy átmeneti időszaka, mikor a szellemi értékeket kereső ember már kezd leválni ( elidegenedni ) a régi érzékszervi világától, de nem mer belépni igazán az újba sem, mivel számtalan tudatalatti impulzus még a régmúlthoz, azaz a 3D-s világhoz köti.

Sőt, ki lehet jelenteni, hogy senki sem tudna egy másodpercnél sem tovább élni a 3D-s világban, ha valami rögeszmét, valami illúziót nem tartana meg, ha nem ragaszkodna olyan valótlansághoz, mind a világnézete, mind a személyes anyagi léte területén, amely legalább egy kis felmentést vagy kibújót ad ( gondolatban vagy érzelmileg ) az anyagi világegyetem könyörtelen törvényei alól!


Ezért létfontosságú a mindennapi kábulat a földi embernek, mivel másképpen nem tudná elviselni ezt az alacsony rezgésű életet, mely szintet kezdetben eleve nem a humanoid civilizációknak teremtettek.

A szellemi kereső ember mindennapi kábulata pedig a féligazságok világa, melyet most a internet segítségével egy non-stop 24 órás kábulatig tud fokozni. És ehhez elég, ha csak a videómegosztókat, facebook-oldalakat és blogokat bámulja folyamatosan, várva megváltó híreket a felszabadulásunkról - arról a felszabadulásunkról, mely akkor jön el, amikor már nem lesz internet, legalábbis nem ilyen illuminátus-formában...


A féligazságokból viszont sohasem lesz teljes igazság, mert a teljes igazsághoz magának a befogadó személynek a teljes lénye is szükséges! Vagyis az, hogy a szellemi kereső ember/ csillagmag teljes egészben akarja az újat - ehhez viszont minden régit el kell hagynia - ez egy alapvető törvény.

Aki tehát be akar lépni az új, Vízöntő-korszakba, az nem alkudozhat tovább, nem kereshet kiegyezést a múlttal sem, akármilyen dicsőségenek látszik ez most az emlékezés megszépítő távolából.

A szellemi keresőt érő információk viszont, melyek az ilyen tudati szintű embert interneten keresztül folyamatosan bombázák, igazából sohasem tudnak átlépni egy olyan határt, hogy az elméletet élő gyakorlatra változtassa, főleg azért nem, mert maga az elmélet is legnagyobb részt spekuláció, innen-onnan összeszedett/ összelopkodott féligazságok halmaza, melynek a hatása, azaz kábulata pont addig tart, míg azt a szellemi kereső nézi vagy olvassa!

Itt Magyarországon pedig mi különösen jeleskedni tudunk olyan személyekből immár három évtized óta, akik pont ezt az intellektuális kábulat-szinvonalat hozzák sokszor mesteri módon.

A magyar lélek turáni átka 1500 év óta pedig éppen az, hogy egy szellemileg fogékony, lelkileg érzékeny ember, aki éppen ezért keresi a helyét a világban, azonnal rajongásig elkezd bálványozni egy olyan "mestert" vagy "tanítót", azaz egy olyan megélhetési prófétát, aki a háttérhatalom egyhe vagy erős hátszelének támogatásával betölti az adott időpontban ezt az intellektuális kábulat-szerepet!


Ám kérdezzék csak meg Önmaguktól : bármely youtube-os vagy egyéb film/előadás/ szenzációs cikk után akár csak egy óra múlva is tisztább lett-e a tudatuk, vagy szeretet-teljesebb lények lettek-e, vagy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb emberekké váltak-e, melyek segítségével jobban megtudnák oldani a mindennapi problémáikat?

A probléma-megoldáshoz ugyanis teljes lény kell, teljes igazság, az, amit a Lélek belülről ismer fel igaznak, sőt, feltétlen hitnek, olyan hitnek, aminek semmi köze sincs a külső dolgokba kapaszkodás természetösztönéhez, hanem egy olyan mély belső fájdalommal együtt járó hitről van szó, amely miatt az ilyen ember folyamatosan egy magasan feljlett, magasabb dimenziós emberi társadalom megvalósulása érdekében vágyakozik.

Hangsúlyozzuk még egyszer tehát : az új társadalomba semmit, abszolút semmit sem lehet átvinni a régi gondolati és érzelmi energiákból. Éppen ezért kizárt dolog, hogy a régi keleti vagy nyugati mágikus technikákból bármit is át lehetne menteni, ahogy ezt pl. a "new age"-próféták is csinálják folyamatosan a hatvanas évek óta, főleg a hindu ( de atlantiszi eredetű ) rituálék importálást a természetgyógyász vagy a meditatív technika területén.

De épp úgy kizárt, hogy át tudnánk menteni azt az "ősmagyar világot", mely legtöbbször ilyen formában csak a megélhetési próféták képzeletében létezik, miiközben nagyon is tudatosan tagadják meg a valódi Arvisura-történetet!

A féligazságok jelenlegi dömpingszerű megjelenése a szellemi keresőknél/ csillagmagoknál és azok sokszor rajongásszerű befogadása pedig azt mutatja, hogy még a szellemi keresők/csillagmagok legnagyobb része sem mert még teljes mértékben szakítani a múlttal, azaz a Halak-korszak jó-rossz eszményiségével.


Ezért keresnek állandóan kiegyezéseket, kompromisszumokat, mely az életmódjukban és gondolkozásukban is jól látszik. Mivel majdhogynem lehetetnek tűnik, hogy pl. egy olyan műszaki értelmiségi, aki 25-30 évet eltöltött a hivatalos tudományokban való hitben, de aztán az idők szavára hallgatva végre kezd ébredezni, azaz az alternatív tudományos elméletekre és gyakorlatokra is olykor odafigyel, az egyből elvesse a materialista hazugság-tudomány minden dogmává merevedett alaptételt. Neki még esetleg évtizedek kellenek, és sokszor személyes emberi összeomlás/tragédia is, hogy a lelke elég érzékeny legyen az igazság befogadására, mivel addig, ebben az átmeneti állapotban csak folyamatos kiegyezéseket keresett. - Ez törvényszerű.

Ám ami nem törvényszerű, hogy szintén ilyen átmeneti emberek adják meg az alternatív tudomány alaphangját, főleg Magyarországon! Azaz ők nyúljanak le, minden alternatív hírportált, youtube-os videót, internetes tévét stb., melyen ők feltétlen tekintélyként jelentetik meg a cikkeiket, riportjaikat, beszélgetéseiket, előadásaikat, filmjeiket, még akkor is, ha a nagyobb népszerűség kedvéért ( mint a politikusok ) olykor eljátszák az esendő átlagembert is.

Mert csak Magyarországon lehetséges, hogy pl. 9 éve még nyilaskeresztes vezérnek mondott provokátor mára a haza egyik legnagyobb ősmagyar bölcse lehet, akit csakis ájult tisztelettel lehet hallgatni bármelyik "hun-magyar" internetes tévén non-stop 24 órában; vagy : egy "hun-egyház" alapító főrabbi többórás heti szózataival és spekulációval van már tele a youtube, akinek a magyarázatának a minősége és az előadásának stílusa leginkább a rádiókabaré szinvonalának felel meg; vagy: a két nagy ufólapkiadó-tábor egymás közötti belháborúinak eredőjeként esetleg még olyan is van, hogy magyar ufó-kutatás, amely 20-25 év után is kutatásainak "mélysége" abban merül ki, hogy vészjóslóan közli : Földönket valószínűleg megtámadtak az "alienek", de rögtön sejtelmesen hozzá teszi azt is, hogy pártunk és kormányunk ( azaz a NASAnak meg az összes földi kormánynak az Armageddon meg a Függetlenség napja c. filmhez hasonlóan természetesen azt a legfőbb gondja, hogy az emberiséget megvédje ) harcban áll az idegenekkel, ám sajna a csúnya háttérhatalmi titkosítás miatt nem lehet beszélni erről dícső emberiségmegszabadító supermanes-csillagháborús-földalatti-X-aktás harcról - lásd pl. Keviczky Kálmán összes inkarnációját egy átlagos magyar ufó-kongresszuson!


A bizonytalanságban tartás és a folyamatos félelemkeltés tehát a szellemi kereső emberek számára folyamatosan biztosított éppen az állandó féligazságok lebegtetésével, melynél manapság már egyre inkább az amőbaként szaporodó enigma/enigmák/hihetetlen-adások viszik el a pálmát, melyek lassan már sok szellemi kereső félretájékoztatásában is vezető szerepet játszanak!

Mert mi az a szint, mi az a határ, amit a fél/negyedhivatalosan terjesztett magyar alternatív tudomány az eddigi 20-25 évben sohasem lépett át :

1. Nem szakadt el radikálisan a klasszikus newtoni mechanikus világképtől,

2. ezért hisz valamilyen fokon még a hivatalos űrkutatásnak, melynek bizonyos részeit ugyan birálja, de nem az egészét,

3. éppúgy elfogadja a newtoni mechanikára épülő kamu-csillagászat "eredményeit" is szinte kritika nélkül,

4. elfogadja a világegyetem, naprendszer- és bolygókeletkezési elméleti blöfföket,

5. ezért az üreges Föld vagy az üreges Nap hiperrealitásának ténye előtt is értetlenül áll, mint a hivatalos tudomány,

6. a világegyetemben megjelenő értelmes élet még mindig elméleti jelentésű számára, amely a hivatalos elképzelésekhez hasonlóan csak ritka kivételként és nem-emberszerűen jelenik meg számára,

7. és ami a legfőbb hiba : képtelenek különbséget tenni a pozitív és a negatív földönkívüli fajok között, ezértautomatikusan a negatív fajok hatásait vonzák be maguknak, arra figyelnek oda, azt veszik komolyan ( lásd : emberrablások ), míg a kulcsinformációt hordozó fizikai/telepatikus kontakták tapasztalatait negálják,

8. ezért a magasan fejlett spirituális társadalmak léte, főleg megszámlálhatatlan mennyiségű léte, de épp úgy azok segítőként való beépülése a mi társadalmunkba, teljesen idegen szemlélet még a magyar alternatív tudomány számára, éppen azért, mivel az ilyen kutatók még önmagunk isten eredetét és létét sem akarják megismerni, sőt, menekülnek az ilyen információk elől!


Igy a magyar alternatív tudomány sóbálványként áll korszakunk valódi történései előtt, mind kozmikus, mind társadalmi, mind személyes szinten is - épp úgy, ahogy a hivatalos tudomány, mind pedig a történelmi és a szektás egyházak.

A kozmikus változás azonban elkerülhetetlen - ezt minden többé-kevésbé spirituálisan érzény ember érzi és tudja, de azt is, hogy ez nem közönséges korszak-átmenet lesz, hanem a világegyetemünk egyik meghatározó eseménye, amit nem lehet pusztán a hindu juga-rendszerből, sem más ciklikus asztrológiai korszakokból levezetni, melyre viszont oly szívesen hivatkoznak a mi magyar internetes gurujaink, amikor polgárilag jólfésült, egzisztenciájukat nem érintő átmenetről álmodoznak.

Mert ha csak egyszerű korszakátmenet idejét élnék, mint korábban, akkor bizonyosan nem lenne ( szó szerint ) olyan nagy harc a mennyekben, nem kellene a Galaktikus Fényszövetségnek állandó harcot folytatnia a sötétség hajóival a Naprendszerben (is), hogy végre azt az alacsonytudatossági mátrixot szétzúzza a Föld körül, melynek körülöttünk legalább 13-14 éve már meg kellett volna szűnnie.


És mivel sem az alternatív tudomány, sem a hivatalos mit sem akar tudni az élő jelen valódi történéseiről, hanem megelégszik az álokoskodó fecsegéssel, azaz a kábulattal, hogy a régi, korrupt és igaztalan éltüket még néhány napig továbbvonszolják, ezért nekik a büntetésük, vagyis a jutalmuk az lesz, hogy hamarosan szembesülni fognak a hihetetlen valósággal ( a valóság ugyanis mindig hihetetlen, ellentétben a hazugsággal ), mind kozmikus, mind társdalmi, mind személyes szinten!

Forrás:http://www.spiritufo.ditro.hu/spiritualitas-es-a-tudomany/20-spiritualis-tudomanyos-cikkek/244-a-feligazsagok-korszakanak-vege

Kategóriák: UFO

Rejtélyes angyalhaj, avagy az ufó-észlelések kísérőjelensége

2013, június 3 - 10:52

Írta:Száraz György

Az ufókkal való találkozást követően gyakran hullik a földre egy pókhálószerű és zselészerű szubsztancia, amely kissé radioaktív. A szubsztancia az úgynevezett „angyalhaj”, amely néhány órával az észlelést követően nyom nélkül elpárolog. A „hajról” azt is mondták, hogy vagy lebomlik, vagy egy vattaszerű csomóvá alakul át, s erőteljes szagot áraszt, miközben kézbe veszik. Az amerikai ufológusok „angyalhajként” hivatkoznak rá; az olaszok „kovás vattaként” (megj.: mivel kovakő tartalmú); míg a franciák a „Madonna ajándéka” kifejezést használják arra, hogy leírják az égből hulló, félig áttetsző fonalakat.


Az ufológusok először 1954-ben kezdték megvitatni a jelenséget. Két férfi, nevezetesen Gennaro Lucetti és Pietro Lastrucci állt a Velencei Szent Márk téren található szálloda erkélyén 1954 október 27-én. A két ember váratlanul két „csillogó orsót” látott keresztül repülni az égbolton. Az objektumok egy izzó fehér csíkot hagytak maguk után, miközben elsüvítettek. Mindkét tárgy nagy sebességgel repült, az egyik egy bizonyos távolságot tartott a másiktól. Majd a tárgyak tettek egy U-kanyart és elrepültek Firenze felé.

Azon a délutánon arról számoltak be, hogy váratlanul szünetet kellett elrendelni az egyik firenzei stadionban játszott futballmérkőzés közben. A játékosok, a bírók és kb. 10 ezer néző csak állva bámulta a stadion felett elrepülő két szerkezetet. 14.20 és 14.29 között a város felett háromszor repült el néhány azonosítatlan repülő tárgy (ufó). Sok különös, pókhálószerű fonal kezdett az arénára hullani, mihelyt a tárgyak eltűntek.

A szubsztancia gyorsan szétbomlott, amint emberi kézzel érintkezett. Az egyik diák, Alfrede Jacopozzi, volt az egyetlen, aki megpróbált egy keveset felszedni belőle és bezárni azt egy légmentesen záródó kémcsőbe. Jacopozzi később átadta a kémcsövet Giovanni Canneri professzornak, a Firenzei Egyetemen működő Vegyelemző Intézet igazgatójának. Danilo Cozzi professzor, Prof. Canneri egyik kollégája, egy sor tesztet hajtott végre e rejtélyes lelettel.

„Ez egy rostszerű, szálas anyag, amely nagymértékben ellenáll a feszülésnek és a csavarodásnak. Amint hőhatásnak tesszük ki, az anyag megfeketedik és elpárolog, olyan átlátszó üledéket hagyva maga után, amely elolvad. Az üledékben bórt, szilíciumot és magnéziumot tartalmaz. Feltételezhetően a szubsztancia valamifajta bór-szilícium üveg lehet.” – mondta Cozzi professzor.

Charles Maney amerikai ufológus azzal állt elő, hogy az anyag „az ufó többletenergiájának materializálódása”. Szerinte „a szálak visszatértek a dimenziójukba vagy valamilyen más tér-idő kontinuumba, miközben eltűntek”. A brit ufológus azzal állt elő, hogy az„angyalhaj” az ektoplazmának egy olyan változata, amely a spirituális szeánszok alkalmával keletkezik.


B. V. Lyapunov, a szovjet időszak kutatója, aki sokat tett a tudomány népszerűsítéséért, 1967-ben Új-Zélandról kapott „angyalhaj” mintát. A szorosan lezárt kémcső kevesebb, mint egytized köbcentiméternyi ismeretlen anyagot tartalmazott. Egy tudóscsoport minden részletre kiterjedő alapossággal vizsgálta meg az anyagot. L. V. Kirichenko fizikus, a sugárzásmérés specialistája, arra a következtetésre jutott, hogy a szubsztancia egy „finomszálas anyag, amelynek némely szála kevesebb, mint 0,1 mikron átmérőjű. Az anyag legnagyobb része köteggé gabalyodott össze vagy 20 mikron átmérőjű „szálakká” vált szét. A szálak fehéres színűek, illetve félig átlátszóak. Nincs semmilyen ismert anyag a vizsgált szubsztanciában.”

Sajnálatosan a szubsztancia teljes mennyiségét elhasználták a kutatás folyamán. Azóta pedig nem szereztek semmilyen újabb mintát az „angyalhajból”, bár a jelenség rendszeresen előfordul ebben az országban.

Az ufók tanulmányozásával foglalkozó brit társaság által 1998 augusztusában közzé tett beszámolók szerint a rejtélyes pókhálók nem sokkal azután hullottak a földre, hogy ufót észleltek Észak-Wales-ben. A hatvanéves Mrs. Stanfield és menye „kb. 20 ezüst gömböt látott az égen”, mielőtt észlelte volna a földre leereszkedő, pókhálószerű anyagot.

Vannak olyan esetek, amikor a tiszta kék égből hullik „angyalhaj”. Az Egyesült Államokbeli Montgomery lakosai „repülő, hálószerű anyag” hullásáról számoltak be 1898-ban. A szemtanúk beszámolója szerint az anyag szálai némileg hasonlítottak a fluoreszkáló azbeszt rostjaihoz.

1978. február 10-én két órán keresztül nagy mennyiségben hullottak az égből ragacsos fonalak az Új-Zélandi Samaru nevű tengerparti városka környékén. A szálak „jelentősen finomabbnak tűntek a pókhálónál”, sőt még a tiszta, kék égen is jók kivehetők voltak.

Forrás: http://boldognapot.hu/blog/rejtelyes-angyalhaj-avagy-az-ufo-eszlelesek-kiserojelensege/

Kategóriák: UFO

Hihetetlen videó egy vulkánba ereszkedő UFO-ról (videóval)

2013, június 2 - 17:15

Mexikó leghíresebb aktív tűzhányója, a Popocatépetl körül rendszeresek az UFO észlelések. Csak az utóbbi években több száz esetet jelentettek a környéken élők, melyek közül többet filmen is sikerült megörökíteni, ám a néhány nappal ezelőtt videóra vett eset mind közül talán a legbizarrabb.

"A felvétel helyi idő szerint május 30-án, csütörtök este, 20:38-kor készült és azt látni rajta, amint egy fényes tárgy érkezik a vulkán fölé, fordul egyet és beleereszkedik a kráterbe" - írja a videót feltöltő Michael Morales, az észlelés körülményeiről.

A jelenleg is füstölgő tűzhányó köré a mexikói meteorológiai szolgálat telepített webkamerákat, hogy az esetleges kitörések előjeleit mielőbb észleljék, és annak megfelelően tájékoztathassák a lakosságot. Ezek egyike rögzítette a vulkánba, vagy talán mögé ereszkedő azonosítatlan repülő tárgyat.

A Popocatépetl felett megjelent azonosítatlan repülő objektumokról szóló beszámolók, videók korábban már többször bejárták a világsajtót. A hivatalos magyarázatok azonban legtöbbször a Föld légkörébe belépő és nagy sebességgel zuhanó meteoritként, űrszemétként, vagy egy-egy nagyobb madárként azonosították az UFO-kat, de az is előfordult, hogy egyszerű hamisítványnak nevezték a felvételeket.

Ezúttal egyelőre senki nem kommentálta a videót, a környező településeken élők azonban a tűzhányótól távolabbra is gyakran látnak furcsa fényeket az égen, ezért a közép-amerikai ország UFO kutatói egyre növekvő figyelemmel kutatják a körzetet.

Forrás: http://ittvannak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=357

Kategóriák: UFO

Elysium – Zárt világ – magyar előzetessel

2013, május 31 - 08:33

Odalenn nehéz az élet. A Föld a jövőben túlzsúfolt, romba dőlt, mocskos és veszélyes hely lesz. Aki teheti, inkább felköltözik az Elysium biztonságos, rendezett és békés világába – egy hatalmas mesterséges holdra, melyet kiváltságos lakói gondosan védenek a lentiektől.

Ha az illegális bevándorlók ellen kell felhasználni őket, nem haboznak: törvényt és fegyvert egyaránt bevetnek. Max azonban már nem fél egyiktől sem. Az élete múlik azon, hogy a lehető leggyorsabban feljusson a vágyott világba. Ha kell, csellel, ha kell, erővel át fogja törni a kordont, hogy megszerezze, amire az Elysiumon szüksége van. És ezzel talán az egész, kárhozott világ sorsát megváltoztatja.

 

 

Forrás: http://filmtrailer.hu/film/elysium-zart-vilag-magyar-elozetessel/

Kategóriák: UFO

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele

2013, május 27 - 19:53

Írta:Spirituális UFO-kutató - Forrás:spiritufo.ditro.hu

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele :az "Alcyon Plejádok" videóinak a megjelenése

Végre elkészült földönkívüli segítséggel egy olyan kilencrészes videó, mely az internet utóbbi 20 éves történetében páratlan a maga nevében. Ez a videósorozat ugyanis mind a negatívkontroll alatti emberiség, mind az ébredező csillaggyermekek nagyon aktuális problémáiról, de épp úgy annak megoldásáról is szól oly módon, hogy szinte tökéletes spirituális-kozmikus magyarázatot ad mindannyiunknak.

Mert 2012. december 21. utáni helyzet természetesen elég válságos volt sok komoly fénymunkás és csillaggyermek számára, különösen azoknak, akik már idősebbek és évtizedek óta "harcolnak" a Fény oldalán. Ez a videósorozat azonban tökéletesen feltárja a látszólag elmaradt Felemelkedés mögött meghúzodó okokat. A kép, a zene és szöveg tökéletes összhangja pedig segít minden jóérzésű embernek annak megértésében, hogy kicsoda ő, mint földi, de egyben kozmikus lény, és hogy valójában hol van most, milyen erők keresztüzében is áll nap mint nap, és hogy kozmikus szinten milyen hatalmas isteni erők dolgoznak az emberiség felemelkedéséért.

Ez az Alcyon Plejádok-videósorozat tehát teljesen egyedülálló, és sokak számára mindenképpen a Felemelkedés abszolút biztos kezdétének legfontosabb jele lesz! Mert egy fénymunkásnak meg minden más őszinte igazságkeresőnek ezután már bizonyosan nem lesz szüksége a fél- és negyedigazságok meghallgatásának/megnézésének szokásos mindennapi videó-kábulatára, melyeket a videómegosztókon számtalan előadás formájában ömlesztve lehet találni, miközben nagyszerű spekulációkat hallhatunk az emberiség/magyarság múltjáról vagy jövőjéről, vagy a spirituális életmódokról, hogy hogyan lehet pl. egy teljesen megmérgezett bolygó abszolút beteg társadalmában az egészségeset játszani stb., de lényeg kimondása rendszerint elmarad : minden spirituális megújulás alapja a helyes kozmikus szemléletben keresendő, tehát abban, hogy tisztában vagyunk vele, sőt mélyen hisszük, mert belsőleg tapasztaljuk, hogy honnan jövünk ( egy reménytelenül sötét korszakból ), hol vagyunk most ( egy rövid, átmeneti, 4. dimenziós köztes állapotban ), és hová megyünk ( az Alcyoni Fény birodalmába )!

Ezen kilencrészes videó első három része egy külön egységet képez, mely tájékoztatójellegűen foglalja össze az egész kozmikus-spirituális problémát, melyben most az emberiség van. Ezért azt javasolnánk, hogy először ezt a három filmet tekintsük át alaposan, hogy a nézés közben felszabaduló energia már ott és akkor beindítsa Felemelkedés folyamatát a tudati szinten!

Forrás:spiritufo.ditro.hu

<p><br /></p> <br> <br>

 

/Bár én magam is a fokozatosság híve vagyok, de aki esetleg úgy érzi, hogy haladna tovább a sorozattal, az az alábbiakban megtekintheti a többi részt is. - Galactus-RSZ/

ALCYON PLEJÁDOK 4. RÉSZ- A FÖLDÖNKÍVÜLI BETOLAKODÓK URALMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND

Az "Alcyone-Plejádok videó negyedik részében", szükségesnek láttuk, hogy elmélyedjünk néhány fontos pontban, különösen, mert "az uralkodó sötét urak", a reticuli -- nibiruiak és az általuk hibridizáltak, tovább haladnak a "romboló teendőik listájával", és nyíltan ellenállnak, megszámlálhatatlan emberi, kozmikus és geológiai "akadályt" okozva világszerte. Ezért, még nem látunk "egyértelmű kiutat" ebből a "hosszú és komor alagútból", amelybe bevezettek bennünket, csupán nagymértékű "interferenciát", fenyegetést, ijedtséget és "megszámlálhatatlan mennyiségű kritikus helyzetet", provokatív és kellemetlen viszonyokat, amelyek "világszerte" tapasztalhatók. És kik az emberiség önérzetének ezen "hatalmas manipulátorai"? A legfontosabbak: "a Rothschildok, a Rockefellerek, J.P Morganék, a Windsorok, a Goldman Sachs, Harrimanék, a Warburgok, Carnegiék, a Schiffek, a Stillmanok, a Wilsonok, stb." Ők voltak azok, akik "arcátlanul" megkaparintották az emberiség összes javát, egyben ők az "Új Világrend (NWO) megalapítói is". Nagyon kevesen vannak azok, akik "nyíltan szembeszálltak" az uralmi, a hatalmi és a vezetési ambícióikkal, és amikor néhányan "fellázadtak", ahogyan Abraham Lincoln és John F. Kennedy elnökökkel történt, akkor "gyáván meggyilkolták őket". Emlékezzünk arra, amit az "Alcyone videó 3. részében" említettünk, hogy az erős emberi és földi akadályok miatt, amit "az uralkodó földönkívüliek" okoztak, "az Intergalaktikus Szövetség" megelőzésképpen "elhelyezett bennünket" egy "idő-tér hézagba", egyfajta "limbusz-várakozásba", mielőtt teljesen belépnénk "az Alcyone Nap fotongyűrűjébe". "Egy óriási hologramról" vagy energiakötegről van szó, amelyet bölcsességgel és tudatos szeretettel hoztak létre, azért, hogy amikor belépünk a "manaszikus fény" magas frekvenciájába, az ne okozzon "sokkot", és ne érezzük "a fájdalom-traumát", sem pedig a rettenetes szenvedést, amelyet mindannyian vártunk, a "Nulla Zóna" erőteljes és zavaró elektromágneses sokkját.

 

ALCYON PLEJÁDOK 5. RÉSZ - A TITANIC ELSÜLLYEDÉSÉNEK ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETE ÉS A 11-ES SZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ MERÉNYLETEK

Ebben az 5. videóban nagyon fontosnak látjuk, hogy még inkább elmélyedjünk a "sötétek rettenetes leleplezésében", akik, az emberiség ellenen harcolnak. Ezért, szeretnénk megismertetni "a rejtett okait" annak, hogy a híres óceánjáró a "Titanic", miért végezte a tenger hullámai alá merülve. Lehet, hogy több van a háttérben, mint amit "hivatalosan elismernek", amit a nyilvánosság nem is sejt? De "mi történt" valójában a világ legnagyobb óceánjáró hajójával? Mindez egy olyan, nagyon jól eltervezett, összeesküvés eredménye volt, amelyet a "nibirui -- hüllő-lények" készítettek elő. Egy erős "összeesküvő-hálózatról" van szó, amely gazdag üzletemberek egy csoportjával állt szemben, "építészekkel, bankárokkal, pénzügyi szakemberekkel", akik, három iparmágnással együtt, határozottan ellenezték, hogy létrejöjjön "az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere (FED)", mert a létrejöttével, "a bankok centralizálódnának, és uralnák a világgazdaságot". A tragédia nagymértékben érintette a társadalmat azáltal is, hogy az áldozatok egyike John Astor "korának leggazdagabb embere", egyben Nikola Tesla közeli "barátja és találmányainak finanszírozója" volt. Tesla pedig nem más, mint aki felfedezte "a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szabadenergiát". Azonban, "a nibirui -- illuminátusok" semmiképpen sem akarták, hogy ez elterjedjen, mert akkor "megszűnne a függésünk" az Új Világrendtől (New World Order), és a kegyetlen céljaiktól. És mit mondhatunk a furcsa véletlen egybeesésekről ezekkel az összeesküvésekkel, és a 11-es szám sorozatos előfordulásával kapcsolatban, amely olyan, történések dátumához kapcsolódik, amelyek megrendítették az emberiséget? Lehet, hogy mindezt jól előkészítették? Annak alapján, amit tudni lehet, soha nem feltételeznénk, hogy mi történt valójában a "2004. március 11-i madridi, spanyolországi" merényletek során, vagy "a New York-i ikertornyok" elleni támadáskor, amelyek szintén 11-én történtek. Lehet, hogy ezek az események részei voltak a terveiknek, amelyek olyan "rituálékkal járnak együtt, amelyek emberáldozatokat követelnek", érintsenek ezek tömegeket, vagy kiválasztottakat, "vagy szolgáljanak egy háború kezdeteként vagy lezárásaként?

ALCYON PLEJÁDOK 6. RÉSZ - CSALÁS AZ ARANNYAL, ÉS AZ ELNYOMÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYÉB MEGTÉVESZTÉSEI

Miután tanulmányoztuk "a különböző összeesküvéseket" és "az uralmon lévő sötét NWO" titkos terveit "az Alcyone -- Plejádok videó 6. részében", most, hiteles adatokat felhasználva, folytatjuk ezt az érdekes kutatást, amely "mindannyiunkat közvetlenül érint". Számos "politikai és geopolitikai" kutatónak sikerült megerősítenie, hogy az "Új Világrendhez (NWO)" tartozó személyek hozták létre "az alkotmányellenes aranytartalékot" (FED), a saját hasznunk érdekében. Egy olyan, "magánkézben lévő, nemzeti bankról" van szó, amely más, "nemzetközi bankokkal" együtt, amelyek a "húsz fő pénzmágnás család" tulajdonában vannak, akik "az illuminátus -- Bilderberg csoporthoz és más titkos társaságokhoz" tartoznak, és akik "csillapíthatatlan kapzsiságból" hatalmukba kerítették, és felügyelik a világ összes "aranyletétét". Ilyen módon "az aranytartalékok", amelyekkel azelőtt "minden ország rendelkezett", fogyatkozásnak indultak, egészen addig, amíg "teljesen el nem tűntek". Bár, megerősítik, hogy a "Gold-Holdings" (az aranyletétek) biztonságban vannak, lehetséges, hogy "már nincs is arany a jól őrzött lerakataikban"? Egy "pénzügyi és gazdasági szakértők" által nemrég végzett vizsgálat kimutatta, hogy számos ország aranykészlete "már nem létezik", és kicserélték azt "arannyal bevont volfrámra". Annak alapján, amit tudni lehet, ez az óriási, "aranyhoz kapcsolódó, világszintű csalás" annyira "aljas és visszataszító", hogy súlyos következményei lehetnek "a nemzetközi elitre", amely részese "a Bilderberg Csoportnak, az illuminátusoknak, a Majestic 12-nek, a Bohémia Klubnak, a Római Klubnak", és sok más "sötét titkos társaságnak" is. Az NWO célja az, hogy azon kívül, hogy "elszegényítse a népességet", és rettenetes "gazdasági krízisbe" taszítson bennünket, szintén a "kegyetlen terve" részei azok az események, amelyet "a sötét urak" hoztak létre, és amelyet "a pénzügyi központ Ikertornyaival" szemben követtek el, New York-ban, 2001. szeptember 11-én. Ha mélyebbre ásunk a témában, akkor felismerjük, hogy ennek az irtózatos katasztrófának a "középpontja" ismét a hírhedt "11-es szám".

ALCYON PLEJÁDOK 7. RÉSZ -  AZ ILLUMINÁTUS URALMÁNAK VÉGE, KRÍZIS A VATIKÁNBAN, VALAMINT A FÖLDÖNKÍVÜLIEK IRÁNT TANÚSÍTOTT ÉRDEKLŐDÉSÜK

Ha elmélyedünk azokban a kényes témákban, amelyek világszintű érdeklődésre tartanak számot, akkor a rituális "11-es számon kívül", amelyet "különböző csoportosulások" agyafúrt manipulátorai tartanak a kezükben, beszélhetünk még a "földönkívüli illuminátus -- hüllő-lény" befolyásról, a "rettenetes, alattomos merényletekről, amelyek a New York-i ikertornyokhoz kapcsolódnak", valamint arról, hogy napvilágra került egy óriási "gazdasági csalás", amely számos "kormányzati intézményt" és magánintézményt érint. "2012 vége óta" elkezdetek "világossá válni" a vészjósló terveik. Lehet, hogy létezik valamilyen "magasrendű, kozmikus erő vagy energia", amely aktiválja a "földi szövetségeseit", hogy "gyorsan és döntően fedjenek fel" mindent, ami hosszú évek óta rejtve volt. Bizonyos, a "a pénzügyi krízishez kapcsolódó szabálytalanságokról" van szó, amelyek nagy és tekintélyes bankokat érintenek, mint "a HSBC, a Barclays, a Santander Bank, a J.P Morgan, a Vatikáni Bank, az Ambrosiano Bank, a Royal Bank of Scotland, a Goldman Sachs", és még sokan mások. Lehet, hogy "napfényre kerülnek" a "szövevényes ügyleteik", és a rettenetes gazdasági károk, amelyeket okoztak? Lehetséges, hogy "ennek az óriási hálózatnak" van valami köze a legutóbbi "vatikáni botrányokhoz", amelyek tönkretették "Isten jól ismert bankárát" Ettore Gotti Tedeschit, mint ahogyan más állásokat betöltő hivatalnokokat is? Lehetséges, hogy ez volt "a kiváltó oka" annak, hogy XVI. Benedek pápa "február 11-én" lemondott a hivataláról, ami azelőtt "elképzelhetetlennek számított" a Római Katolikus Egyház történetében? Szt. Malakiás több száz éve megjövendölte, hogy "112 pápa" lesz ennek a civilizációnak a vége és a "Katolikus Egyház" vége előtt. De ki a jelenlegi pápa? Lehet, hogy "a látható arcát" mutatja, amelyet mindannyian ismerünk, vagy "az árnyékáét", akit jól elrejtettek? Mit jelent az, hogy Jorge Mario Bergoglio, (I. Ferenc) az "első jezsuita pápa"? Mi a jelentősége annak, hogy pontosan azokban a pillanatokban, amikor "bemutatták" a frissen megválasztott pápát, akkor különböző, ismeretlen eredetű repülő tárgyakat figyeltek meg a Szent Péter téren, a Vatikán felett? Mi az oka annak, hogy a katolikusok "belebonyolódtak" a "más világokon létező élet" témájának a kérdésébe? Miért beszélt hangsúlyosan a teológus Corrado Balducci, a Vatikán egyik legfontosabb "ördögűzője és démonológusa", aki mellesleg "jezsuita", a "földönkívüli űrhajók és a földönkívüliek" létezéséről? Miért jelent meg ugyanazon a napon belül "két hírnök üstökös", talán a két főpapot jelölték, akik közül az egyik "visszavonult", míg a másik "aktív"? "Rossz előjelekről lenne szó, vagy mély átalakulásról" mindenhol, hogy így elkezdődhessen "az új Fotonikus Fény Korszaka"?

ALCYON PLEJÁDOK 8. RÉSZ - TESLA ÚJ ENERGIAFORRÁSA ÉS AZ URALKODÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEMLEGESÍTÉSE

Annak alapján, amit látunk, létezik egy rendkívül nagy és "ismeretlen erő vagy energia", amelynek szándékában áll, hogy "az elit láthatatlan szálait" mozgassa, és semlegesítse a "globális rendszert", amely telve van mindenféle "csalárd és bűnös tettel". Csak így lehetünk boldogok, és emelhetjük meg "a rezgésszintünket a kvantumfény frekvenciájára, amelyet évszázadokkal ezelőtt elvesztettünk" és tölthetjük be a "nekünk megfelelő helyet" az evolúción belül, ahogyan az más fejlett világokban történik "a Galaktikus Szövetségen" belül. Ezért, létrehoznak "egy erős, a Földet és a kozmoszt összekötő kapcsolatot" és "kiemelkedő személyiségek és szakemberek" az élet minden területéről hozzájárulnak ehhez a nemes küldetéshez, akik bírósági tisztviselőként, államügyészként, bíróként, ügyvédként dolgoznak, "hogy ilyen módon ízekre szedjék" az óriási cselszövést és ezt a hatalmat, amelyet hosszú idő óta "helytelenül használtak". Olyan lényekről van szó, akik magas "tudatossági szinttel és nagymértékű bölcsességgel" rendelkeznek, akik, ezekkel a magas pozíciókban található személyekkel és szakemberekkel "együtt" létrehoztak egy "szövetség-megállapodást", amelyet "nagy titokban és intelligenciával" működtetnek "Agarthi lényei, a mutánsok" és egy csoport áttelepített "szíriuszi és plejádi". Azért, hogy határozottan elmozdítsák a hivatalukból és eltessékeljék a "nibirui földönkívüli elitet", amely megmakacsolta magát és megpróbál bármi áron "megerősödni és állandósítani a szolgaságba taszító hatalmát". Azonban, ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a "lebontási, átalakítási" folyamatot, a hihetetlen, erősen cenzúrázott "szabad energia" alapvető szerepet játszik, amelyet Nikola Tesla fedezett fel, de jó pár évvel később más tudósok "felelevenítették" azt, mint Guillermo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchison, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove. Meg kell említenünk Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnököt is, "a Keshe Alapítvány" megalapítóját, amely megismertette az "anti-gravitációs plazmatechnológiát". Ennek a segítségével lehetséges "az űrutazás", ahogyan ez a megújuló energia használható a közlekedésben, a tudományban, "az orvostudományban és az elektromosságban" is. Még arra is képes volt, hogy "előállítson egy repülő csészealjat", hasonlót azokhoz, amelyekkel a "fejlett világok" lényei rendelkeznek. Ezzel bebizonyosodik, hogy e mögött jelen van egy "erős egyesülés-szövetség", amelyet bizonyos nemzetek alkotnak, amelyek "a Bolygóközi Szövetséggel" és "a Nagy Galaktikus Fényszövetséggel" együtt annak szentelték magukat, hogy elkezdjék "mozgatni a bábukat", hogy ezzel a közeljövőben kiváltsák minden, "magát embernek álcázó földönkívüli", bukását, akik több évszázada bitorolják a bolygót. Most még inkább, amikor "a Plejádok napjának, az Alcyonének a fotonenergiája" egyre intenzívebbé válik. Azonban, addig amíg "a hologram, amelyben elhelyezkedünk, teljesen ki nem nyílik", a sötétek "ellenállása és szembenállása" nem torpan meg.

ALCYON PLEJÁDOK 9. RÉSZ -  AZ ELIT ÖSSZEOMLÁSA ÉS A BILDERBERG KLUB, NWO ÉS A FÉNYES LÉNYEK MEGMENTŐ AKCIÓJA

Az Új Világrend (NWO "hatalmi visszaéléseinek" vizsgálatát folytatva szeretnénk kifejteni, hogy mi történik "a monarchiákkal" amelyekről, úgy tűnik, hogy szintén nem "jó úton haladnak". Például, Beatrix, királynő úgy döntött, hogy "elhagyja a trónját". Ne felejtsük el, hogy Beatrix királynő "egy náci SS hivatalnok lánya", aki a "Bilderberg Klubot" alapította mely találkozóinak a királynő máig is "rendszeres résztvevője". Ezenfelül, "a világot irányító klub tiszteletbeli tagja", és David Rockefellerrel együtt, a találkozóik szervezője". És mit mondhatunk arról a vitát kavaró esetről, hogy Belgium királynője, Fabiola létrehozott egy magánalapítványt, hogy, a saját hasznát keresve, "kijátssza az adóhatóságot". És mi az oka annak, hogy "Anglia királynőjének, II. Erzsébetnek pénzügyi ellenőrzéseken" kell átesnie, amely még sohasem történt azelőtt? Ezenfelül, mi a titkos mozgatórugója annak, hogy a "spanyol királyi családot" is egyre több "pénzügyi ellenőrzésnek" vetik alá? Véletlen egybeesés, hogy Sofia királynő is aktív tagja a "közismert Bilderberg" Klubnak"? De mi az oka annak, hogy "hanyatlás és entrópia" lép fel a világ elitjében? Lehet, van valamilyen kapcsolata "a számos korrupt, magas rangú tisztviselőt érintő elkerülhetetlen bukással", amelyet egy "kozmikus, energetikus- fotonikus megtisztító erő" ösztönöz, és amelyet a "Fényes Lények" gyorsítanak fel a bolygónkon? Ezért van az, hogy egyre több, "különböző területeken dolgozó" ember annak szenteli magát, hogy "kutatásokat végezzen és bemutassa", hogy ki irányítja a világot. Ezenfelül, nyíltan beszélnek a "hüllő-lény földönkívüliekről", akik hosszú idő óta, rendkívül jól,"elrejtőznek közöttünk". Ezért, nagyon valószínű, hogy "a sötétek", megpróbálnak alávetni minket egy „diktatórikus", és még „nagyobb mértékű, globális felügyeletnek, megfigyelő kamerákat alkalmazva" mindenfelé. „Kisméretű repülő járműveket, vagy más néven, MAV-okat" is bevetnek, hogy közelről felügyelhessék az emberiséget, és így megpróbálják elkerülni a „népi felkeléseket", amelyek ellenük irányulnak. Ezért, "foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz". Azonban, annak ellenére, hogy minden lehetséges "törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek", hogy ellenálljanak és továbbra is "uralkodhassanak felettünk", végül, utat kell, hogy engedjenek "a fontonikus-kvantikus fény lényeinek", akik azért jönnek, hogy kimentsenek bennünket a karmaikból. Ők segíteni és vezetni fognak bennünket, hogy részesei lehessünk az elkövetkező "fotonikus-fényfajnak".

A videót ALCYON készítette http://alcyonplejadok.blogspot.hu/2013/01/bemutatkozas.html

Kategóriák: UFO

Oldalak